A/A

  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Ba fellesnemnda satse på ungdomsklubber i den nye kommunen

Ba fellesnemnda satse på ungdomsklubber i den nye kommunen

Fredag hadde fellesnemnda møte på rådhuset i Marnardal. Av sakene som ble behandlet var planprogram for kommuneplan og kommunikasjonsstrategi for nye Lindesnes. Det ble også ytret ønske om satsing på møteplasser for ungdom i den nye kommunen.

HER kan du lese referat fra møtet.

I fellesnemnda fredag fremmet Daniel Bjørgsvik å vegne av Barne- og Ungdomsrådet ønske om at det legges vekt på å etablere møteplasser for barn og unge i nye Lindesnes.

- Ungdommer har godt av ungdomsklubber. Det er en plass de kan møte hverandre og snakke sammen. Ungdom blir kjent med hverandre, det samler folk på ett sted og det kan forebygge sosiale problemer som bruk av rus. Vi håper det legges vekt på møteplasser for ungdom i den nye kommunen. Ungdomsklubber er viktig for å få en god kommune for barn og unge, sa Bjørgsvik.

BU

Han la også fram ønske om at ungdommene selv skal være med på å bestemme innholdet i ungdomsklubbene og at ungdom selv skal få være med på å drive ungdomsklubbene.

 - Ungdomsklubb er ikke lovpålagt, og det kan fort velges bort i budsjettprosesser. Det er veldig dumt, og derfor ber vi dere begynne å tenke på dette allerede nå. Ungdomsklubber er viktige for barn og unge, og vi håper det blir lagt opp slik at det blir likt tilbud til barn og unge i hele den nye kommunen, sa Bjørgsvik. 

VidarTjelland startet møtet i fellesnemnda med å etterlyse en evaluering av prosjektet så langt, samt en evaluering fra de tre rådmennene på status i prosjektet, samt videre fremdriftsplan. Alf Erik Andersen bestilte saken til neste møte i arbeidsutvalget.

Agenda Kaupang, som nå er i sluttfasen på å utrede en fremtidig pleie- og omsorgsmodell for nye Lindesnes, innledet møte med å orientere om funn og føringer for fremtidens omsorgstjenester i kommunen. Konklusjonen var tydelig.

- Dere kan ikke fortsette å drive slik som dere gjør i dag. Nytenking er nødvendig for å møte fremtidens behov i den nye kommunen, sa Rune Holbæk i Agenda Kaupang.

HER kan du lese Agenda Kaupangs rapport på helse og omsorgstjenestene i nye Lindesnes kommune. Det vil også komme en egen sak om rapporten på nye Lindesnes sine nettsider om kort tid. 

Vil ha innspill fra rådmennene

Leder av styringsgruppen for delprosjektet Politisk organisering, Alf Gottfred Møll, orienterte om utkast til fremtidig modell for politisk organisering. Han var tydelig på at innspill fra rådmennene, som jobber i kommunene i det daglige, vil bli viktige i innspurten når det endelige forslaget til politisk hovedstruktur skal landes. Mandag var rådmennene invitert til møte med delprosjektet, og fikk komme med sine innspill.

- Vi er avhengige av å spille på lag og ha et godt samarbeid med rådmennene. Det er de som jobber i kommunen og kjenner den daglige pulsen på kroppen. Vi må lytte til dem, rådet Møll.

Utkastet har blitt presentert i kommunestyrene og i bystyret, og de 77 folkevalgte i de tre kommunene har kommet med innspill. Ifølge Møll var politikerne både i Lindesnes og Marnardal stort sett positive til planene. De som skilte seg mest ut i meninger var Marnardal.

Moll

- De ville ha flere utvalg. Men totalt sett har de ikke vært veldig negative til den konstruksjonen vi har foreslått, opplyste Møll.

Møll påpekte at det fremdeles gjenstår mye arbeid. Både leder og nestleder av fellesnemnda opplyste at styringsgruppen etter alle solemerker vil fortsette sitt arbeid når forslag tilpolitisk hovedstruktur er vedtatt, og at de fem arbeidsgruppene avvikles.

Planprogram sendes til kommunene 

Joakim Damkås, som leder den administrative arbeidsgruppen som jobber med planprogram for kommuneplan for nye Lindesnes, la fram utkast til planprogrammet for kommuneplanen. En enstemmig fellesnemnd gikk inn for å anbefale utkastet som forelagt. Det sendes nå videre til kommunestyrene i de tre kommunene for endelig fastsettelse. Det skal skje innen utgangen av første kvartal 2018. Alle kommunene må fatte likelydende vedtak for at planprogrammet skal bli godkjent.

joakim

HER kan du lese mer om planprogram og kommuneplan for nye Lindesnes, og mer om status for arbeidet. 

Ny prosjektledelse vedtatt

I saken om administrativ prosjektledelse foreslo leder å lukke møtet for gjennomgang av sakens historikk. I henhold til offentlighetslovens paragraf 13, ble dette enstemmig vedtatt av fellesnemnda.

Fellesnemnda vedtok enstemmig at midlertidig prosjektleder Hans S. Stusvik fratrer som prosektleder 23. januar 2018, og at Stusvik beholder lønn til og med 31. mars 2018. I perioden frem til 31.mars 2018 fungerer rådmennene som prosjektledelse sammen med nytilsatt prosjektleder Kyrre Jordbakke. Leder av fellesnemnda fikk samtidig mandat til å eventuelt sluttføre forhandlinger i gjeldende avtale med Hans Stusvik. Dette i tråd med tidligere informasjon om endringer i prosjektledelsen.

Da møtet ble åpnet redegjorde rådmann i Marnardal, Kjell Rune Olsen, for arbeidet som pågår i prosjektet.

Ba om nøktern og balansert informasjon

Da kommunikasjonsstrategien for nye Lindesnes 2018-2020 ble lagt fram av kommunikasjonsrådgiver Malin Helen Jørgensen, understrekte John Øyslebø (Marnardal Sp) sin motstand mot reformen før han tok til orde i saken. 

- Noen var imot å ansette kommunikasjonsrådgiver og mente det var for å drive med propaganda for nye Lindesnes, men jeg var for. Nettopp fordi jeg tror det bidrar til mer åpenhet og et bedre demokrati. Det er viktig at prosjektet kommuniserer ut arbeidet som gjøres. Informasjonen bør være nøktern, nøytral og balansert. Hvis innbyggerne oppfatter det som propaganda, vil det komme reaksjoner fra innbyggerne, sa han.

Åsmund Mjåland (Marnardal Ap) roste strategien og mente kommunikasjonsrådgiver er bevisst hensynene som må tas, men påpekte at det er delte meninger om prosjektet, og at det er viktig at alle nyanser kommer til syne.

Svein Jarle Haugland (Marnardal KrF) roste strategien for å tydeliggjøre den viktige rollen internkommunikasjon har for de ansatte i sammenslåingsprosessen.

- Det er fint at dokumentet poengterer den viktige rollen som internkommunikasjon har for de ansatte. Dette er den tredje største fusjonsprosessen på Agder. Det er de ansatte som i det daglige driver frem fusjonen. At de føler trygghet på prosessen er utrolig viktig. Følger vi det som står i dokumentet har vi kommet veldig langt, sa han.

Skal sikre åpenhet

Kommunikasjonsstrategien er en overordnet plan for hvordan nye Lindesnes skal kommunisere internt og eksternt, og hvordan det skal legges til rette for åpenhet og innsyn i prosessen. Den skal også legge til rette for brukermedvirkning og involvering av innbyggere. Strategien ble enstemmig vedtatt som forelagt. Strategien i sin helhet kan du lese HER.

I forbindelse med kommmunikasjonsstrategien vedtok fellesnemnda å bevilge inntil 140.000 kroner til opptaksutstyr for videooverføring av politiske møter som fellesnemnd og arbeidsutvalg. Utstyret installeres i bystyresalen i Mandal og møtene legges dit. 

- Fellesnemnda for nye Lindesnes ønsker åpenhet rundt politiske møter og beslutninger som tas om nye den nye kommunen. Da må det være lett å følge de politiske møtene. Ved å direktesende og arkivere opptak vil vi sørge for å gjøre politiske møter tilgjengelige, også for personer som ikke har anledning til å være til stede, sier kommunikasjonsrådgiver Malin Helen Jørgensen.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post