A/A

Planprogram for nye Lindesnes

Målet med planprogrammet for Lindesnes, Mandal og Marnardal var å tegne et bilde av hvordan man ønsker at den nye kommunen skal være i fremtiden.

Da Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal høsten 2014, som en del av kommunereformarbeidet, vurderte grunnlaget for å slå seg sammen, ble det utført et omfattende utredningsarbeid. Den politiske prosessen som fulgte resulterte i dokumentet «Nye Lindesnes kommune – høringsutkast Planprogram for kommunedelplan 2015 – 2027».

 Les planprogrammet for den nye kommunen her. 

Målsettingen med planprogrammet er å tegne et ønsket fremtidsbilde av den nye kommunen, og da med et særlig fokus på følgende 5 hovedområder:

  • Tjenester til innbyggerne
  • Næringsutvikling
  • Klima og miljø
  • Demokrati
  • Økonomi

Audnedal kommune trakk seg fra prosessen, men de tre gjenværende kommunene sendte planprogrammet på høring våren 2015. Det var ingen innsigelser på innhold eller prosess fra fylkesmannen.

Planprogrammet er vedtatt av Mandal kommune. Etter at det ble klart at Lindesnes ikke ønsket sammenslåing, ble det ikke jobbet videre med plandokumentet. Imidlertid ble det høsten 2015 vedtatt en intensjonsavtale mellom de tre kommunene, som henviser til planprogrammet og i innhold bygger på planprogrammet.

Etter at Stortinget vedtok sammenslåing av kommunene, ble et delprosjekt for Kommuneplan opprettet i prosjektet til nye Lindesnes. Delprosjektet skal jobbe frem, og komme med revidert forslag til planprogram for kommunedelplan.

Kommuneplanen skal være te styringsdokument og skal derfor være retningsgivende for utviklingen av kommunen. Den skal inneholde oversikt over hvilke tiltak kommunen ønsker å prioritere.

Det er plan- og bygningslovens paragraf 4-1 som sier at det for alle kommuneplaner skal utarbeides et planprogram som skal være grunnlag for planarbeidet.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post