A/A

Delprosjekt Politisk organisering

Delprosjekt for Politisk organisering skal sette i gang en politisk prosess for å utrede og foreslå hvordan den politiske organiseringen og strukturen skal være i den nye kommunen. Delprosjektet ledes av Alf Gottfred Møll i Mandal Frp. 

Organiseringen skal ta utgangspunkt i føringene som er lagt i Intensjonsavtalen og Planprogrammet. Det er allerede vedtatt at det nye kommunestyret skal ha 39 medlemmer, og at den politiske styringsmodellen for nye Lindesnes skal være i henhold til formannskapsmodellen, med lovpålagte utvalg.

Politisk organisering samlet2

Fem arbeidsgrupper

Totalt 22 politikere fra Lindesnes, Mandal og Marnardal og seks administrativt ansatte er med i delposjektet Politisk Organisering. Delprosjektet har en styringsgruppe og fem arbeidsgrupper. Styringsgruppen består av delprosjektleder Alf Gottfred Møll (Mandal Frp) og lederne for de fem arbeidsgruppene. Delprosjektet er organisert slik:

Skjermbildepolitisk

Delprosjekt 1: Politisk organisering skal vurdere og sikre:

• Politisk styring og kontroll
• Delegering av myndighet fra kommunestyret
• Vilkår for demokratisk deltakelse, og forskjellige demokratiske deltakelsesformer 
• Muligheter for Demokratiutvikling, herunder også nærdemokratiske ordninger, barn- og unges representasjon/medvirkning, brukermedvirkning og innbyggerinvolvering.
• Folkevalgts arbeidsvilkår, herunder reglement for godtgjøring og det skal videre vurderes evt frikjøp av hele eller deler av enkelte politiske posisjoner.
• Politisk behandling etter plan og bygningsloven skal vies særskilt oppmerksomhet
• Prosjektbudsjett legges frem av styringsgruppa innen 1. desember.
• Fellesnemnda holdes orientert om prosjektarbeidet bl.a. gjennom underveisrapporter. 
• Styringsgruppa engasjerer prosessveiledere.
• Politiske medlemmer i prosjektet skal ha godtgjort for tapt arbeidsfortjeneste, samt møtegodtgjørelse.
• Det delegeres fra fellesnemnda til arbeidsutvalget å velge styringsgruppe ut fra innmeldte kandidater fra kommunene. Valg gjennomføres i møte i arbeidsutvalget 19.10.

Prosjekleder og rådmann deltar i prosjektet med forslags- og talerett. De sørger også for nødvendig sekretærhjelp. 

Styringsgruppen for politisk organisering består av:

Alf Gottfred Møll (Leder, Mandal Frp)
Hege Lønning (Mandal, Ap)
Tor Magne Risdal (Lindesnes, KrF)
Per Olav Skutle (Lindesnes, V)
Vidar Tjelland (Marnardal, H)
Åsmund Mjåland (Marnardal, Ap)
Vilhelm Lunde Holme (administrativ, Mandal)

Arbeidsgruppene som er etablert er:

  • Politikerinvolvering
  • Nærdemokrati
  • Brukermedvirkning
  • Innbyggerinvolvering
  • Unges representasjon

I menyen på høyre side kan du klikke deg videre og lese om de forskjellige arbeidsgruppene og styringsgruppen.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post