A/A

Oppvekst

Innen oppvekst er tre delprosjekt etablert: Sentrale retningslinjer innen oppvekst, Tidlig innsats - tjenester for barn og unge og Kvalitet og pedagogisk utvikling.

Prosjektstyret for oppvekst består av prosjektstyrekoordinator Lena V. Wilhelmsen, Erik Tronstad og Rune Bruskeland. Tillitsvalgte i prosjektstyret er Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal) og Kristin Vinsjevik (LO-K Mandal)

Disse delprosjektene er etablert:

Tidlig innsats - tjenester for barn og unge

Delprosjektleder er oppvekst- og kultursjef i Lindesnes kommune, Lena V. Wilhelmsen. Prosjektet skal blant annet se på hvordan man kan jobbe i skole og barnehage for å hindre at barn og unge dropper ut av utdanning og arbeidsliv. Gjennom tidlig innsats og flerfaglig samarbeid skal kommunen se til at alle barn og unge får godt tilrettelagt oppfølging i barnehage og skole. Alle barn og unge som har behov for hjelp utover ordinært pedagogisk opplegg i barnehagen eller utover ordinær undervisning i skolen, skal få rett oppfølging til rett tid - tidligst mulig.

I samarbeid med andre fagområder skal de utvikle en modell for å komme tidligere inn med riktig tiltak. Prosjektet skal også se på tema som atferdsproblematikk og læringsmiljø, samt flerfaglige samarbeid som PP-tjeneste, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, psykolog, logoped, kompetanseavdelinger for barn med særsklite behov og barneverstiltak og plasseringer.

Kvalitet og pedagogisk utvikling

Delprosjektleder er kommunalsjef for oppvekst i Marnardal kommune, Rune Bruskeland. Prosjektet skal se kvalitet i barnehage og skole i sammenheng, og skal samordne prinsipper for barnehage og skoleutviklingen i den nye kommunen. Prosjektet skal også jobbe med barnehage-, skole- og SFO-drift, og økonomiske rammer fra barnehage til voksenopplæring, tilskudd til private barnehager, skoler og SFO, samt bemanningsnormer for barnehage og skole/SFO. 

Sentrale retningslinjer innen oppvekst

Delrposjektleder for Sentrale retningslinjer innnen oppvekst er kommunalsjef for oppvekst i Mandal kommune, Erik Tronstad. Prosjektet skal blant annet vurdere behov for barnehageplasser, behov for utbygging av skoler, fritt skolevalg, skoleskyss og organisering av skoledager. 

Dette sier intensjonsavtalen om oppvekstsektoren:

  • Intensjonsavtalen sier det skal være fokus på levekår og folkehelse i all planlegging, og kommunen skal tilby innbyggerne tjenester som gir dem trygghet gjennom hele livsløpet. 
  • Ny kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne og kommunen skal være blant de beste i landet. Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for at alle unge i kommunen gjennomfører videregående opplæring. En forutsetning er høy kvalitet i hele oppvekstløpet.
  • Kompetansesenter Sør: Senteret er et ressurssenter for PPT og barnehage- og skoleutvikling lokalisert på Vigeland. Senteret styrkes og videreføres i ny kommune med samme lokalisering.
  •  Barnevern Sør: Lokalisering til Familiens hus i Mandal gir tilgang til viktig kompetanse på tilgrensende fagfelt. Den nye kommunens fokus på levekår og folkehelse tilsier fortsatt satsing og utvikling av dette gode og viktige fagmiljøet.
  • Innbyggerne skal i størst mulig grad skal ha et tilbud i nærheten av eget bosted. Særlig gjelder dette barn, unge og eldre. Skolestrukturen skal ikke endres.
  • Ny kommune ønsker å legge til rette for befolkningsvekst gjennom utvikling av attraktive boligområder, arbeidsplasser, infrastruktur og næringstomter. Kommunen må ha tilgjengelige barnehageplasser og skolene må ha kapasitet til å ta imot flere elever.
  • Last updated on .

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post