A/A

  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Agenda Kaupang om helse- og omsorgssektoren i nye Lindesnes

Agenda Kaupang om helse- og omsorgssektoren i nye Lindesnes

Agenda Kaupang har analysert fremtidens behov innen helse- og omsorgssektoren i nye Lindesnes kommune. De er tydelige på at kommunene må tenke nytt for å møte fremtidens utfordringer i sektoren.

- Dere kan ikke fortsette å drive som i dag. For å møte fremtidens utfordringer bør dere legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Dere bør også sørge for at det fremover, som en del av en helhetlig boligpolitikk for eldre, bygges demensvennlige boliger, fremfor flere institusjonsplasser. Det sier prosjektleder i Agenda Kaupang AS, Rune Holbæk.

Selskapet har vært engasjert av nye Lindesnes for å utrede fremtidig helsemodell for kommunen. Rapporten er nå klar og vil blant annet bli brukt som grunnlag for videre arbeid og diskusjoner i prosjektene innen helse og omsorg.

I forrige møte i fellesnemnda ble de folkevalgte orientert om rapporten. Fredag skal arbeidsutvalget fatte prinsippvedtak på om det skal igangsettes forprosjekt for bygging av Helsehus på Orelunden og bygging av bolig for psykisk utviklingshemmede på Vigeland, og om kommunen skal vri tjenestene mer over på forebyggende og hjemmebaserte driftsmodeller, i tråd med Agenda Kaupangs anbefalinger. Føringene vil bli tatt med i det videre arbeidet i helse- og omsorgsprosjektet.

Agenda Kaupang anbefaler nye Lindesnes å organisere helse- og omsorgstjenesten slik:

Organisering helse og omsorg

HER kan du lese rapporten fra Agenda Kaupang i sin helhet. Den går nærmere inn på hvordan de anbefaler kommunen å organisere arbeidet i de ulike tjenesteområdene.

Flere pleietrengende

Agenda Kaupang har funnet at vekst i antall eldre og pleietrengende, og færre hender i arbeid, er den største utfordringen den nye kommunen står i. Fra 2017 til 2030 vil økningen i antall eldre under 67 år være på hele 42 prosent. Antall personer med demens vil øke fra om lag 378 til nærmere 733 i 2040. Det vil utfordre både kapasitet og sammensetningen på tjenestetilbudet.

Prosjektlederen er tydelig på at kommunene ikke kan fortsette å drive som i dag. Dersom kommunene fortsetter å løse tjenestene på samme måte som i dag, vil tjenestebehovet innen helse- og omsorg øke med nesten det dobbelte fram til 2040, mens de øvrige sektorene ikke vil ha noen særlig vekst i behovet fra dagens nivå.

- De eldre er en veldig viktig befolkning som skal tas vare på når man bygger en ny kommune. Dere må dreie helse- og omsorgssektoren bort fra institusjonsbasert omsorg, til hjemmebasert omsorg. Dette er en utvikling vi ser i hele Europa, fortsetter Holbæk.
Han var tydelig på at man ikke kan klare å løse fremtidens utfordringer med mer bemanning - men blant annet smartere løsninger, digitalisering, omorganisering og legge om måten å jobbe på. Holbæk mener den nye kommunen må gjennom en stor omlegging innen helse- og omsorgssektoren.

- Dere kan ikke fortsette som før. Det er mitt viktigste budskap. Ikke planlegg som før. Planlegg for bolig og lag en plan for at mennesker med demens kan bo hjemme lengst mulig, sa han.

Boligpolitikk for eldre

Holbæk anbefaler nye Lindesnes å utarbeide en boligpolitikk for eldre, som blant annet innebærer å kjøpe sentrumsnære areal med tanke på å bygge boliger for mennesker med demens i sentrumsnære områder i den nye kommunen.

- Tenk hvilke tomter dere regulerer og gir bort, uten å stille forventninger og krav til hvilke servicefunksjoner som skal være i bygget. Som planmyndighet kan kommunen stille krav til for eksempel fellesarealer og vaktmestertjenester inkludert i husleien, slik at boligene er egnet til å utvikle gode fellesskapsløsninger for eldre, sier Holbæk.

De anbefaler også nye Lindesnes å styrke hjemmetjenesten med bruk av fagteam og korttidsplasser, samt etablere egen rehabiliteringsavdeling i hjemmetjenesten. Videre anbefales det å styrke aktivitetstilbudet for eldre, for å kunne redusere behovet for sykehjem og andre tjenester.

Best i landet

Rune Holbæk mener de tre kommunene har et godt utgangspunkt å bygge videre på når fremtidens helse- og omsorgssektor i den nye kommunen skal bygges.

- Dere tre kommunene er blant de beste i landet på tjenester innen helse og omsorg. Dere er helt rå, særlig Lindesnes som på kommunebarometeret er på en syvendeplass. Det er snakk om at det er tre gode kommuner som skal bli en innen helse og omsorg, påpekte han.

Han oppfordret kommunene til å samle tjenester og kompetanse.

- Hvis dere fortsetter med en distriktsmodell vil dere vedlikeholde forskjeller. Dere bør organisere dere sammen. Dere er gode på tjenester og har mye felles tankegods, fortsatte han.

Holbæk mener de tre kommunene har gjort mye bra ved å satse på faglærte med høyere utdanning innen helse- og omsorg. På dette området skiller kommunene seg positivt ut. Det er høyere kompetanse i alle tre kommunene enn landsgjennomsnittet.

- Kun 10-12 prosent av de ansatte i helse- og omsorgstjensten er ufaglærte. Det er veldig bra. Vi har sett at dette i det lange løp lønner seg økonomisk.

Agenda Kaupang foreslår i korte trekk:

- Å satse på å gi gode, hjemmebaserte tjenester og bygge flere boliger med mulighet for heldøgns bemanning. Gir mindre behov for sykehjemsplasser.

- Bygge Helsehus i Mandal og samlokalisere alle korttidsplassene for behandling og rehabilitering i den nye kommunen her. Helsehuset bør i tillegg inneholde legekontor, legevakt, ambulansestasjon og sykepleiepoliklinikk med fokus på behandling og rehabilitering.

- Mandal bør «kjøpe» ubrukt kapasitet av institusjonsplasser på Marnardal omsorgssenter allerede fra 2018 og under hele byggefasen av nytt helsehus.

- Den nye kommunen bør bygge opp et felles boligtilbud med personell tilstede hele døgnet for personer med psykiske helseplager.

- Bygging av bokollektiv for personer med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser på Vigeland.

- Rendyrk hele Lindesnes omsorgssenter som omsorgsboligsenter og samlokaliser langtidsplassene på sykehjem i Mandal og Marnardal.

 

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post