A/A

Hovedtrekkene i budsjettet

Rådmann Kyrre Jordbakke har lagt bak seg en travel periode med planlegging og rigging av nye Lindesnes kommune. Nå legger han frem sitt forslag til handlingsplan og budsjett for kommunestyret.

Vil du dykke ned i budsjettet?

I år har vi en digital versjon av budsjettet. Den nye løsningen legger til rette for at du som innbygger kan studere budsjettet nærmere og gå dypere inn i tallene og se hva kommunen satser på, inntekter og utgifter, investeringer, utfordringer og muligheter. 

Rådmannens forslag til budsjett 2020 nye Lindesnes, digital versjon

Spørsmål og svar om budsjettet

19. november var det møte mellom den administrative ledelsen i nye Lindesnes kommune og formannskapet, samt de av partienes gruppeledere som ikke er medlem av formannskapet. Hensikten med møtet var å ha en samlet gjennomgang av spørsmål politikerne har stilt til budsjettforslaget.

Under ser du oversikt over alle spørsmål politikerne har stilt i forbindelse med budsjettet og administrasjonens svar.

Rådmannens forslag til budsjett 2020 nye Lindesnes, pdf-versjon:

Budsjett 2020 handlingsplan

Les forslag til priser for kommunale tjenester her:

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan blir presentert for kommunestyret i Lindesnes 31. oktober, og vedtas av kommunestyret 12. desember.

  • Handlingsplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene
  • Det første året i planen er kommunens årsbudsjett for 2020

Handlingsplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Den forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Mer robust og mindre sårbar

Visjonen for den nye kommunen er bedre sammen. Jordbakke beskriver kommunen fra 01.01.2020 som mer robust og mindre sårbar, en kommune med sterkere fagmiljøer og bedre tjenester til innbyggerne. En mer attraktiv kommune med større muligheter til å tiltrekke seg arbeidskraft, og som ruster seg for eldrebølgen som er her nå. Digitalisering av  virksomheten blir viktig, og det skal legges til rette for gode møteplasser for innbyggerne i hele kommunen. 

Nye Lindesnes er en kommune i vekst, med mange muligheter. 

 - Det er mye på gang. Jeg har fått nytt fengsel med mange arbeidsplasser, ny E39, tømmerhavn, utviklingen på Gismerøya, Mandal Hotel og ikke minst restauranten Under som gjør seg bemerket verden over. Vi har en rivende utvikling. Dette må vi bygge videre på i den nye kommunen, sier Jordbakke i sitt forord til budsjettet.

Underskudd i 2020, men overskudd i 2023

Kommunen har et driftsbudsjett på 2 milliarder kroner. Lindesnes vil ha et underskudd på 67 millioner kroner i 2020, men allerede i 2023 skal kommunen gå 25 millioner i pluss. Det igangsettes et prosjekt som skal se på hvilke tiltak som må gjøres for å snu resultatet fra negativt til positivt. 

For å komme i balanse er det brukt 59 millioner fra fond i 2020. 

Kommunen har 150 millioner på bok i 2020 og 146 millioner i slutten av perioden. 

Hvorfor underskudd?

- Underskuddet skyldes hovedsakelig investeringer og lån i dagens tre kommuner – ikke kommunesammenslåingen.

- De tre kommunene går inn med et underskudd fra 2019 på 25 millioner kroner. 

- Kommunen får i tillegg mindre inntekter fra staten og økte utgifter, særlig innen helse og omsorg hvor det er flere eldre og pleietrengende. 

Eiendomsskatt

Fellesnemndas innstilling var at eiendomsskatten skulle harmoniseres fra dag èn, men en lovpålagt lovgivning med overgangsordning gjør at det må foretas en trinnvis justering over tre år. Eiendomsskatten på bolig/fritidseiendommer i Lindesnes og Mandal vil holdes uendret frem til 2023, og i Marnardal foreslår rådmannen eiendomsskatt på 1 promille i 2020 som økes med 1 promille årlig frem til 2023. Det foreslås ingen bunnfradrag. 

Innenfor næring foreslås det 2 promille i Mandal og Marnardal, økende med 2 promille i året. Fra 2023 foreslås det 5,5 promille eiendomsskatt for næring i hele kommunen, dette er inkludert eiendomsskatt på energianleggene. Eiendomsskatten vil være harmonisert og lik i hele den nye kommunen i 2023.

Investeringer

Det planlegges investeringer for 220 millioner kroner i 2020, totalt 882 millioner i perioden frem til 2023. Den største investeringen  er nytt helsehus i Mandal (490 millioner), bokollektiv for ungdom på Vigeland (27,3 millioner), ny idrettshall på Vigeland (56,2 millioner), Vassmyra ungdomsskole (68,4 millioner) og rehabilitering av rådhuset i Mandal (47,5 millioner).

Lån til investering vil være 1,8 milliarder i 2023.

 

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post