A/A

Fellesnemnda 21. juni

Fredag 21. juni behandlet fellesnemnda en rekke saker, blant annet hvordan de kommunale barnehagene skal drives, integreringsplan og tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i den nye kommunen.

NYSGJERRIG PÅ BEHANDLINGEN AV EN ENKELT SAK?  SE OPPTAK PÅ KOMMUNE-TV 

Rådmann og prosjektleder i nye Lindesnes, Kyrre Jordtbakke, innledet møtet med orientering om status i prosjektet.
Prosjektleder har sett behov for et ekstra møte i fellesnemnda før nytt kommunestyre er på plass. Historiens siste møte i fellesnemnda for nye Lindesnes blir da 30. august.

Oppholdstid, planleggingsdager og betaling i kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i nye Lindesnes er vedtatt. Vedtektene inneholder mye informasjon som er viktig for deg med barn i barnehage. Det handler blant annet om oppholdstid, planleggingsdager, ferie, betaling for barnehageoppholdet og leke- og oppholdsareal. De nye vedtektene gjelder fra 1. august 2020 og du kan lese dem her: 

Hvordan har unge det i nye Lindesnes? 

BU i fellesnemnda 2 210619

Barne- og ungdomsrådet presenterte resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2019. Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i nye Lindesnes kommune har det godt og trives, men årets rapport viser også enkelte negative trender når det gjelder rus og trivsel.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens kriminalitets- og rusforebyggende arbeid.

Nøkkeltallsrapport og mer informasjon finner du her.

Integreringsplan 2020-2023

iNTEGRERINGSPLANBILDE

Kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven, presenterte integreringsplan for 2020-2023. Planen skal knytte sammen de gode erfaringene vi har, og sette integrering i et helhetlig perspektiv i den nye kommunen.
Du kan lese planen her:

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i den nye kommunen er vedtatt. Kriteriene gir saksbehandlere i kommunen grunnlag for å vurdere hva som skal til for å få en tjeneste, hvilke verdier tildelingen bygger på og hvilke prinsipper som er lagt til grunn for prioriteringer. Målet er blant annet å sikre likebehandling, like rettigheter, gi føringer for hvilket nivå tjenestene skal ligge på.

I fellesnemnda ble det fremmet forslag om flere føringer for kommunens tildeing av tjenester som ble vedtatt. Det var:

  • Kommunen skal ha en raus tildelingspraksis når det gjelder omsorgsstønad for foreldre med alvorlig syke barn og for avlastning for foreldre med krevende omsorgsoppgaver for barn.
  • Når det gjelder tildelingskriterier skal god kommunikasjon med brukere og pårørende skal vektes tungt.
  • Når kommunen vurderer hvilke tjenester som skal gis bruker, skal det brukes skjønn, slik at tjenestene tilpasses den enkelte.
  • Kommunen skal tilstrebe at brukere får færrest mulig pleiere å forholde seg til.
  • For å nå målet om at brukeren skal bo hjemme lengst mulig er det vesentlig å styrke innsatsen med fysioterapi og ergoterapi tjenester og sikre tilfredsstillende rekruttering av sykepleiere.

Tildelingskriteriene er primært laget for saksbehandlere, ledere, tjenesteutøvere og politikere. Innbyggere vil finne informasjon om tjenestetilbudene på kommunens nettside.

Frivillighet i nye Lindesnes

Fellesnemnda vedtok å opprette en arbeidsgruppe som skal lage forslag til frivillighetspolitikk for nye Lindesnes. Forslaget skal ta utgangspunkt i kommuneplanen og bygge på erfaringene fra frivillig sektor. Gruppa bør ha kompetanse på frivillighet, folkehelse og innbyggerinvolvering.

Erkjenner klimakrise

Nye Lindesnes kommune erkjenner at vi står overfor en klima- og miljøkrise, og at klima- og naturhensyn skal være gjennomgripende for alle politikkområder. Det ble vedtatt i fellesnemnda. Framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn.

Saken ble oversendt fra Mandal bystyre til fellesnemnda. Det var Elisabeth Lindland i MdG som tok opp saken i forbindelse med en interpellasjon i Mandal bystyre 23. mai. 

Føringer for budsjett og økonomiplan

Stabsleder Sonja Svardal orienterte fellesnemnda om hva som vil bli innarbeidet i økonomiplan og budsjett for den nye kommunen, og hvordan økonomien ser ut til å utvikle seg fremover.

Basert på denne informasjonen ba fellesnemnda rådmannen om å lage forslag til budsjett/økonomiplan med disse måltallene til grunn:
1. Minimum 1,75 % netto driftsresultat i % av driftsinntekter
2. Minimum 5 % frie fond i % av driftsinntekter
3. Maksimum 80 % lånegjeld i % av driftsinntekter, alt 1,6 mrd kroner
4. Minimum 30 % egenfinansiering av investeringer (overføring fra drift eller fond)
Eiendomsskatten skal holdes så lav som mulig.

Møtedager for faste utvalg i nye Lindesnes er vedtatt slik:

• Utvalg for plan og samfunnsutvikling, mandag kl.09.00
• Formannskapet, tirsdag kl.12.00
• Utvalg for drift og forvaltning, onsdag kl.09.00
• Kommunestyret, torsdag kl.17.00

Kontrollutvalget har tradisjonelt holdt møtene på dagtid. Siden kontrollutvalget er lagt til Agder sekretariat er det hensiktsmessig at forslag om møtedag og møtehyppighet blir tatt hånd om der, i samråd med kontrollutvalgets medlemmer.

Barne- og ungdomsrådet (BU), råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og eldrerådet, anbefales også selv å finne dag og frekvens. BU skal ha møter på dagtid / i skoletida, mens de to andre rådene anbefales å vurdere dette selv.

Smibakken bofellesskap

Fellesnemda sluttet seg til vedtak i Lindesnes kommunestyre slik:

1. Plankomiteen for Smibakken bofellesskap sørger for at prosjektet detaljplanlegges og innhenter pristilbud, jfr saksframstilling.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med framtidige beboere.

3. Kostnader innarbeides i budsjett for nye Lindesnes.

4. Plankomiteen fungerer som byggekomite og sørger for ferdigstilling av bygget.

5. Ved vesentlige endringer i konsept eller kostnad fremmes ny sak.

6. For at dette vedtaket skal gjelde forutsettes at vedlagte intensjonsavtale underskrives av partene, innen 1. august 2019.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post