A/A

Foreslår å lokalisere Nav i Mandal

Delprosjektet for Nav nye Lindesnes anbefaler å lokalisere Nav-kontoret i nye Lindesnes i Mandal.

Delprosjekt Nav ble etablert i februar 2018. Frem til nå har prosjektgruppen gjennomført kartleggingsarbeid hvor alt fra antall ansatte ved Nav-kontorene, til antall sosialhjelpsmottakere og utbetaling av kommunale og statlige tilskudd har blitt kartlagt og systematisert.

Videre har de analysert tallene i kartleggingen og har vurdert fire ulike løsninger for Nav nye Lindesnes:
- Nav kontoret lokaliseres i Lindesnes eller Marnardal.
- Nav-kontoret lokaliseres til Mandal med fullt drop-in servicenivå i Marnardal og Lindesnes.
- Nav-kontoret lokaliseres til Mandal.
- Fagmiljø i de tre eksisterende kontorene.

Flere brukere i Mandal

Med bakgrunn i kartleggingen har delprosjektet etter en helhetlig vurdering konkludert med at det mest hensiktsmessige er at Nav i nye Lindesnes samles i ett Nav-kontor, og at Nav-kontoret lokaliseres i Mandal. Mandalskontoret har så stor portefølje og nærhet til flertallet av brukere og samarbeidspartnere at det vil få uakseptable konsekvenser å lokalisere kontoret et annet sted. Delprosjektet skal se videre på service og organisering av tjenestene i den nye kommunen – digitale tjenester, møteplasser/oppsøkende virksomhet, samarbeid med øvrige kommunale virksomheter osv.

Valget er begrunnet i at:

- Mandalskontoret har betydelig større andel brukere med oppfølging enn de andre Nav-kontorene.
- Mandalskontoret har betydelig flere besøk (brukere) enn de andre Nav-kontorene.
- Mandalskontoret har mer kontakt med virksomheter enn de andre Nav-kontorene.
- Det er flere bedrifter i Mandal.
- Mandalskontoret har betydelig flere planlagte møter enn de andre Nav-kontoret.

Fredag var delprosjektleder Sissel Wiig tilstede i fellesnemnda hvor hun orienterte om delprosjektets anbefaling. 

- Det er en god og hensiktsmessig lokalisering med tanke på å nå målsetningen i Stortingsmelding 33 om «Større og mer robuste Nav-kontor, sier Wiig.

Delprosjektet mener lokaliseringen til Mandal er god og hensiktsmessig for å oppnå målsettingen om effektivisering og ressurs-optimalisering.
Styringsgruppen for Nav-prosjektet består av Kyrre Jordbakke (prosjektleder nye Lindesnes), Elisabeth Blørstad (Nav-direktør i Agder), delprosjektleder Sissel Wiig (Nav Mandal), samt to tillitsvalgte og hovedverneombud. Det er Blørstad og Jordbakke som har beslutningsmyndighet, og de må komme til enighet. Styringsgruppen har vedtatt prinsippene i delprosjektets anbefaling.

Anbefalingen vil bli forankret i fellesnemnda, bystyret og kommunestyrene.

Veien videre

Delprosjektet går videre til neste fase i prosjektet, gjennomføringsfasen, etter møte i styringsgruppen 1. november. Det innebærer at det vil bli etablert flere arbeidsgrupper - blant annet en arbeidsgruppe som skal se på lokalisering, bygg og fysisk utforming. Det skal også pekes ut satsingsområder, mål og strategier for det nye Nav-kontoret, og en leder skal ansettes. I de videre fasene vil også ansatte og innbyggere involveres i større grad.

Oppstart av nytt Nav-kontor er avhengig av lokaliteter og andre delprosjekter. Men fremdriften kan tilpasses oppstart tidligere enn 01.01.2020.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post