A/A

Tenker nytt om innbyggertorv

Delprosjekt Servicetjenester skal blant annet foreslå hvordan den nye kommunens tjenestetorv/innbyggertorv skal være. Målet er å skape en levende møteplass som innbyggerne ønsker å benytte seg av. 

I delprosjekt Servicetjenester er det opprettet fire arbeidsgrupper: Post og arkiv, Innbyggertjenester, Politisk sekretariat og Internkontroll og informasjonssikkerhet. Delprosjektleder Janne Margrethe Heddeland (i midten) forteller at alle arbeidsgruppene nå er ferdig med å kartlegge status i dagens kommuner, og at de er nå i en fase hvor de skal vurdere ulike løsninger som kan danne grunnlag for en anbefaling for den nye kommunen. Kartleggingen viser at det er noe ulikheter i de tre kommunene, men at mye er likt. 

- Dagens ulike løsninger må drøftes opp mot de løsninger man ser for seg i en ny kommune, forklarer Janne.

Som delprosjektleder er Jannes ansvar å holde fremdrift i delprosjektet og arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene består av ansatte fra de tre kommunene som i dag jobber innen de ulike fagfeltene. De bruker sin erfaring og kompetanse i arbeidet med å finne ut hvordan det bør være i den nye kommunen.

- Jeg opplever at de jobber og samarbeider godt i arbeidsgruppene. De har god takhøyde og humor. Det er ikke alltid de er enige, men de har gode diskusjoner, og folk tenker veldig lite på sin gamle kommune. De er interessert i å bygge en ny og god kommune, forteller Janne.

Tenker nytt 

I de tre kommunene er det i dag noe ulikt hvilke tjenester som gis til innbyggerne på kommunenes tjenestetorv eller servicekontor. En av funksjonene som allerede i dag er samkjørt og felles for de tre kommunene, er skatteoppkreveren som tidligere i år ble lokalisert på tjenestetorvet i Mandal.

Delprosjektet skal komme med forslag til hva tjenestetorv/innbyggertorv i den nye kommunen skal inneholde, og hvordan det skal organiseres. De må også vurdere om det skal hete innbyggertorv, tjenestetorv, servicekontor eller noe helt annet – og arbeidet er godt i gang.

- Vi prøver å tenke nytt. Det er ikke slik at det nødvendigvis skal være som i dag i form og innhold. Målet er å klare å lage møteplasser som er så bra at de blir levende plasser folk ønsker å komme til, og som skaper tilhørighet og liv sentrale steder – som beskrevet i intensjonsavtalen. Skal vi få det til, må vi tenke nytt og være kreative. Vi ønsker at alle innbyggere, barn og unge til eldre finner det naturlig å besøke kommunens tjenestetorv/innbyggertorv, forklarer Heddeland som mener slike møteplasser også vil bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv. 

Samkjører rutiner

Arbeidsgruppen Politisk sekretariat skal blant annet vurdere hvor mye ressurser som trengs for å håndtere oppgaven til politisk sekretariat i den nye kommunen. 

- Hvor mye som kreves avhenger av administrativ og politisk organisering, og hvor mange råd og utvalg den nye kommunen skal ha. Dette er ting som ennå ikke er avklart. Det videre arbeidet avhenger av det, forklarer Janne.

Arbeidsgruppen Internkontroll og informasjonssikkerhet er ferdig med å kartlegge kommunenes ulike systemer og verktøy på området, og har allerede avgjort at den nye kommunen skal benytte seg av dagens verktøy i Mandal og Marnardal. 

- Innen de ulike fagområdene er det i dag mange ulike rutiner og verktøy. Fagområdene må nå selv finne ut hvilke systemer og rutiner de skal ha i den nye kommunen, og så må vi koordinere arbeidet og samordne systemene og rutinene. Eksempelvis må skolene finne ut hvilke rutiner de skal ha mot mobbing, og helse må finne ut hvilke rutiner de skal ha for medisinering. Så må arbeidsgruppen her sørge for at de har et dataprogram å legge det inn i, og at det finnes et avvikssystem. Det skal se likt ut i hele den nye kommunen, og det er en stor jobb, forteller delprosjektlederen. 

De er stor oppmerksomhet på informasjonssikkerhet for tiden, og ny lov om personvern har krevd at kommunene har jobbet mye med dette. Arbeidsgruppen skal komme frem til et felles system for informasjonssikkerhet for nye Lindesnes.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post