A/A

Fokus på lokaldemokratiet

Når Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner slås sammen til én stor kommune, har nye Lindesnes et spesielt fokus på å lage ordninger som sørger for stedsutvikling i lokalsamfunnene, og som sikrer at innbyggerne i hele den nye kommunen blir hørt og involvert i politiske prosesser.


Nye Lindesnes vil være 933 kvadratkilometer stor, og får om lag 23.000 innbyggere. Antallet politikere blir redusert fra 77 til 39. Flere innbyggere, større avstander og færre politikere betyr at kommunen må tenke nytt for å involvere innbyggerne i politiske prosesser og beslutninger.

Alf Gottfred Møll har ledet delprosjektet Politisk organisering, som blant annet har sett på hvilke ordninger nye Lindesnes kommune kan ta i bruk for å styrke lokaldemokratiet i den nye kommunen.

- Vi har sett på ordninger som legger til rette for at innbyggerne kan involvere seg og bli hørt, og så håper vi bare at folk benytter seg av det, sier Møll.

Nærdemokratiske ordninger er ordninger som skal involvere befolkningen i saker som angår dem. Slike ordninger kan være et av flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet når kommunegrenser endres, og det kan bidra til å gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i den nye kommunen mindre. Ordningene kan også motivere til mer medvirkning blant innbyggerne, og forhåpentligvis også mer langsiktig deltakelse.

Utvikler lokaldemokratiet

I flere måneder har politikere fra de tre kommunene i delprosjektet Politisk organisering blant annet jobbet med å finne ut hvordan den nye kommunen på best mulig vis kan organisere politikken for å utvikle lokaldemokratiet i den nye kommunen. Sagt med andre ord: sørge for at alle innbyggerne, uavhengig av hvor de bor, får mulighet til politisk innflytelse. Og også ha ordninger som legger til rette for stedsutvikling i alle deler av den nye kommunen.

For å få til dette, foreslår styringsgruppen for Politisk organisering blant annet at det etableres inntil 20 lokalråd (lokalsamfunnsutvalg) hvor innbyggerne i nærområdet kan delta. Utvalgene skal jobbe med saker som handler om stedsutvikling og skal være høringsinstans for politiske saker. De skal også være en direktelinje fra innbyggere til politikere og administrasjon og ikke minst: fungere som en samlende arena for enkeltmennesker, velforeninger og organisasjoner i kommunen.

- For å minske avstanden til et mer sentralisert styringspunkt kan det være interessant å ha desentraliserte innspillsarenaer for innbyggerne, sier Tor Magne Risdal (Lindesnes KrF), som har vært med på arbeidet.

For å sørge for godt samarbeid mellom lokalrådene (lokalsamfunnsutvalgene) og kommunen, foreslår delprosjektet også at kommunestyret oppnevner et nærdemokratiutvalg som er organisert under kommunestyret, og som skal ta fatt i sakene som begynner ute i lokalrådene. Det foreslås også at nærdemokratiutvalget skal ha et eget budsjett hvor lokalsamfunnsutvalgene kan søke om midler til stedsutvikling fra.

Forslagene fra styringsgruppen må ses i sammenheng med administrativ organisering. Mange av oppgavene krever en administrasjon.

Forslagene fra styringsgruppen i delprosjektet Politisk organisering legges frem for fellesnemnda i oktober.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post