A/A

Søker regiontilknytning med Region Kristiansand

Fellesnemnda har vedtatt at nye Lindesnes søker regionsamarbeid med Region Kristiansand fra 01.01.2020. De har også bedt prosjektleder og rådmenn om å utarbeide forslag om at de tre kommunene knytter seg til Region Kristiansand fra nå av. 

Fredag hadde fellesnemda siste møte før ferien og mange saker som gir en viktig retning for prosjektet nye Lindesnes fremover ble behandlet. En særdeles hyggelig del av møtet var der vinnerne av tegnekonkurransen om nytt kommunevåpen ble premiert. Fellesnemnda vedtok senere i møtet at kommunevåpenet for nye Lindesnes skal være et nytt, tydelig fyr. Murkrona til Mandal kan være med. Utformingen på skjoldet er ikke bestemt. Administrasjonen vil nå få profesjonelle tegnere eller grafiske designere til å tegne nye forslag til kommunevåpen med føring om fyr som symbol. Vinnerforslagene i tegnekonkurransen sendes med som inspirasjon.

Etter godt engasjement og flere debatter besluttet fellesnemda:

  • Fellesnemnda henstiller til kommunestyrene om å se sammenhengen med økonomi for den nye kommunen fra 2020 med budsjettarbeidet for egen kommune for 2019.
  • Taksering av all fast eiendom for å få et likt grunnlag for eventuell utskrivning av eiendomsskatt i 2020.
  • Beskrivelse av myndighetsfordelingen mellom fellesnemda og kommunestyrene sendes til behandling i kommunestyrene.
  • Nye Lindesnes skal samarbeide med region Kristiansand fra 2020 – samtidig har rådmennene/prosjektleder fått i oppdrag å utarbeide sak til by- og kommunestyrene om å søke tilknytning til dette regionsamarbeidet så raskt som mulig.(Se mer informasjon lenger ned)
  • Politisk organisering behandles i fellesnemda i oktober og ses i sammenheng med forslag til delegering og administrativ organisering.
  • Fellesnemnda vil at Tour des fjords 2020 skal profilere nye Lindesnes på best mulig måte. Arbeidsgruppe for forberedelser til Tour des fjords 2020 etableres.
  • Fellesnemda stiller seg bak realisering av Mandalselva Villakssenter AS. Fellesnemda anmoder de tre nye Lindesneskommunene om å garantere for manglende finansiering på en halv million kroner fra Åseral, Audnedal og Evje & Hornes for at prosjektet skal komme videre. 

Søker regiontilknytning

I fellesnemda 9. mai orienterte prosjektleder om endringen som nå skjer i Lindesnesregionen ved at Audnedal blir slått sammen med Lyngdal (som er en del av Listerregionen) fra 2020, og at Audnedal og Åseral blant annet har sagt opp samarbeidet om legevakten allerede fra 01.01.2019. Videre redegjorde han for de sonderinger som var på gang overfor region Kristiansand og Listerrådet.

Ordførerne i Lindesnes, Mandal og Marnardal har siden hatt møte med Region Kristiansand med ordfører i Kristiansand, styreleder og daglig leder. Fra alle parter er det en positiv innstilling til å utvide regionsamarbeidet til å omfatte nye Lindesnes. I så fall vil Region Kristiansand med nye Lindesnes, nye Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand ha mer enn halvparten av befolkningen i Agder og være kjerneregionen med sentrale funksjoner for infrastruktur, samferdsel, utdanning, forskning, offentlig forvaltning og med et rikt, spennende og variert næringsliv. Ut over dette har regionen i et år nå dreid sitt engasjement til å bli mer politisk ved at styret, som består av ordførerne, arbeider mer med politiske saker overfor regionale og sentrale myndigheter. Interkommunalt samarbeid, faglige nettverk og lignende er delegert til administrasjonen, ved rådmannsutvalget.

- Denne regionen er blitt en hørbar stemme sentralt, mener prosjektlederen.

Prosjektleder og rådmenn vil nå utarbeide en sak for bystyret i Mandal og kommunestyrene i Marnardal og Lindesnes om at kommunene blir en del av Region Kristiansand fra i år og en intensjonsavtale om at nye Lindesnes blir en del av regionen fra 01.01.2020.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post