A/A

  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Avklarer administrativ organisering og ledelse i løpet av året

Avklarer administrativ organisering og ledelse i løpet av året

Prosjektleder Kyrre Jordbakke vil ha den administrative organiseringen i den nye kommunen avklart til høsten og innplassere i lederstillinger i løpet av november. Samtidig vil den nye kommunen smått begynne å tre i kraft.

- Når vi da har den politiske og administrative organiseringen ferdig, og vi har innplassert ledere i ny struktur, så begynner den nye kommunen å tre i kraft. Da er vi i en transformasjonsfase hvor ting begynner å skje. Da går energien litt fra de gamle kommunene over til den nye, selv om vi formelt sett er tre kommuner. En del har tenkt at vi skur av knappen på dagens kommuner 1.1.2020. Men omskruingen begynner allerede i 2019, og skjer videre utover i året, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke.

Fredag 20. april hadde Partssammensatt utvalg (PSU) møte i Marnardal. Partssammensatt utvalg består av ordfører, opposisjonsleder og en tillitsvalgt fra hver kommune. Her behandles saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Prosjektlederen informerte politikere og tillitsvalgte om at han nå vil begynne arbeidet med administrativ organisering og innplassering i den nye kommunen. Rådmannen tilsetter sin ledergruppe og eventuelt nøkkelstillinger selv. Fagforeningene utpeker èn tillitsvalgt som skal bistå som rådgiver i prosessen.

Etablerer eget delprosjekt for administrativ organisasjon og begynner kartleggingssamtaler med ledere

Arbeidet startes med et oppstartsseminar for ledere, nøkkelpersoner og tillitsvalgte allerede i mai. To eller tre konsulenter vil bli invitert til å holde inspirasjonsforedrag om hva som skjer i kommunesektoren og tanker og trender for hvordan man bør organisere en ny kommune. En av disse konsulentene vil bli brukt som prosesstøtte for prosjektledelsen videre i arbeidet.

I mai og juni vil prosjektlederen også ha kartleggingssamtaler med ledere og nøkkelpersoner i de tre kommunene.

- Jeg tenker å kjøre ett løp for administrativ organisering og ett løp for innplassering av ledere paralellt nå i mai og juni. Jeg må danne et bilde av hva vi har av kompetanse, og se dette opp mot skisse for ny organisering. Jeg må også se om det er noe vi trenger ekstern kompetanse på, og om vi får utfordringer ved at vi har flere kompetente personer til en stilling, forklarer Jordbakke.

Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe for administrativ organisering med ledere og tillitsvalgte som skal gjennomføre møter i mai og juni. Planen er å ha en skisse på administrativ organisering klar før sommeren. Skissen skal tas opp som diskusjon og orientering i AU for å innhente politiske synspunkter.

- Får vi til dette, har vi den administrative organiseringen på plass samtidig som fellesnemnda vedtar den politiske organiseringen. Det er et nok så stramt løp, og det kan være det dukker opp ting underveis som gjør at det drøyer litt. Men jeg legger opp til at administrativ organisering og innplassering vil være klart i løpet av november, sier prosjektlederen.

Fornøyde med skissert fremdrift

Even Tronstad Sagebakken (Mandal Ap) var fornøyd med prosjektleders fremdriftsplan.

- Det høres bra ut at vi får på plass hvem som skal hvor. Nå har vi en god mulighet med mange gode kandidater. Nå har vi handlingsrom til å tenke hva som trengs av kvaliteter og kompetanse for å utvikle et godt tjenestetilbud i den nye kommunen. Kan vi klare å ha folkene på plass når du skisserer, har vi ett år hvor folk kan begynne å tenke nye kommuner. Den administrative delen må være litt i forkant og komme i gang, slik at vi kan komme i gang med prosessene som skal skje, sa Sagebakken.

- Det ser bra ut dette. Vi må bare få tid til å finne noen tillitsvalgte, sa tillitsvalgt i Marnardal, Sigmund Tveiten.

- Ingen mister jobben

Prosjektleder gikk videre gjennom omstillingsavtalen som ble signert 5. april. Den gjelder for alle ansatte frem til den nye kommunen er etablert. Omstillingsavtalen kan du lese HER.

- Avtalen stadfester blant annet at ingen ansatte mister jobben som følger av kommunesammenslåingen, påpekte Jordbakke.

I omstillingsavtalen står det at kommunene ikke skal utlyse ledige nøkkel- og lederstillinger frem til 31.12.2019 før disse er vurdert i omstillingsutvalget. Øvrige ledige stillinger drøftes på ordinær måte etter Hovedavtalens paragraf 3-1 i den kommunen som har ledighet.

Ansatte får i utgangspunktet ikke kompensasjon for bytte av arbeidssted.

- Det betyr at vi ikke er helt hundre prosent avvisende eller låst på det, men særskilte tilfeller må drøftes når det er aktuelt, sier prosjektlederen.

Jordbakke gikk også gjennom hvordan prosjektet den siste tiden har hatt fokus på å få på plass bred involvering av tillitsvalgte i prosessen. Tillitsvalgte er i dag representert både i prosjektstyrer, partssammensatt utvalg, ID-utvalg (Informasjons- og drøftingsutvalg), omstillingsutvalg og i enkelte delprosjekter og arbeidsgrupper.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post