A/A

Samarbeidsglede på tvers av kommunegrensene

Da Mandal kommune arrangerte mangfoldskonkurranse for ansatte, var det mange som benyttet anledningen til å invitere kommende kolleger i Lindesnes og Marnardal med på lek og moro.

Enheter, avdelinger og ansatte ble oppfordret til slippe kreativiteten løs og samles rundt fysiske aktiviteter som involverte andre, enten på tvers av arbeidsplasser eller kommunegrenser. Bilder og videoer de ulike arbeidsplassene leverte til konkurransen vitner om at det ble mye latter og godt samhold ut av et samarbeid på tvers. 

Ansatte på helsestasjonen konkluderte med at man kommer lenger ved å samarbeide med andre, enn ved å jobbe alene. 

Vinneren av mangfoldkonkurransen ble avdeling Hesland. Hovedverneombud Rita Pytten overrakk premien til avdelingsleder Geir Henriksen. Det var god stemning og brukerne syntes det var kjempestas!

disko

Avdeling Hesland valgte å bidra til mangfoldskonkurransen ved å planlegge og gjennomføre karneval-disko, farmen-tvekamp og "hverdagsinkludering" for brukere og ansatte i de tre kommunene. 

Klikk her for oppsummering og bilder av uka på avdeling Hesland

2. plass gikk til Helsestasjonen

Video bilde

Helsestasjonen i Mandal inviterte med seg de andre kommunene og lagde en fantastisk video av sitt mangfold- og inkluderingseventyr.

Klikk her for å se Helsestasjonens video

Video bilde2

Pengepremie til vinneren

Vinnteren av konkurransen vant 5000 kroner. Det er leder, tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen som bestemmer hva premien skal brukes til. 

Komiteen for konkurransen var:

  • Anne Mette Fosshaugen
  • Rita Pytten
  • Frank Omdal
  • Manuela Kaul
  • Cecilie B. Ro 

Årsmelding for nye Lindesnes

Årsmelding og regnskap for prosjektet nye Lindesnes ble lagt fram for fellesnemnda 15. mars. Den gir en grovkornet oversikt over status, framdrift, viktige milepæler som er nådd og prosjektets økonomi per 31.12.2018.

Årsmeldingen skal gi en kortfattet statusrapport ved inngangen til prosjektets siste år. Den er på ingen måte utfyllende, men er tenkt å gi leseren en litt grovkornet oversikt over status, framdrift, viktige milepæler som er nådd og prosjektets økonomi.

Sammenslåingsprosjektet nye Lindesnes er omfattende og involverer hundrevis av ansatte. De aller fleste av disse ivaretar sine ordinære oppgaver i én av de de 3 kommunene, samtidig som de er med i en eller flere arbeidsgrupper eller delprosjekter i sammenslåingen. I årsmeldingen skriver blant annet prosjektleder, Kyrre Jordbakke, og leder av fellesnemnda, Alf Erik Andersen, at dette stiller store krav til fleksibilitet, ekstra innsats, samarbeids- og omstillingsevne blant ansatte. De benytter muligheten til å takke for arbeidet som er gjort, for en positiv holdning og en klar forståelse av at vi bygger den nye kommunen sammen.

Årsmelding og regnskap kan du lese ved å trykke på linken under:

 

Møte i fellesnemnda

Fredag 15. mars var det møte i fellesnemnda. Skolebytte, legevakt og helsetilbud i fengselet var blant sakene som ble behandlet. 

Prosjektleder orienterte om organisering og hvilke tjenester, oppgaver og funksjoner som skal holde til på dagens rådhus i nye Lindesnes kommune. 

Opptak fra møtet kan du se på kommune-TV HER.

Sakslisten for møtet så slik ut:

- Godkjenning av protokoll
- Referatsaker
- Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Agder
- Årsmelding og årsregnskap 2018 nye Lindesnes
- Skolebytte i nye Lindesnes
- Interkommunale samarbeid og eierskap - pulje 2
- Utsatt sak om vilkår for varaordfører
- Nytt fengsel og helsetilbud
- Nye Lindesnes - forskrifter på selvkostområdet mm.
- Kommunevåpen nye Lindesnes
- Legevakt i nye Lindesnes kommune
- Eventuelt

MØTEINNKALLING FINNER DU VED Å TRYKKE HER. 

 

Hva blir på dagens rådhus i ny kommune?

Her ser du hvilke tjenester, oppgaver og funksjoner som skal holde til på dagens rådhus i nye Lindesnes kommune.

Se prosjektleder orientere om dette i fellesnemnda HER. 

Se presentasjon om lokalisering HER. 

Intensjonsavtalen er klar på at det skal være kompetansearbeidsplasser på dagens rådhus og aktivitet i kommunens viktigste sentra. Kommunen skal være blant landets beste på innbygger- og brukermedvirkning. Vi legger til rette for at kulturbyggene med Kulturtorvet på Vigeland, Buen kulturhus og Oppvekstsenteret på Øyslebø skal være gode møteplasser hvor kommunen har den innbyggerdialogen vi ønsker å få til.

Her vil kommunen ha arrangementer, presentere planer og invitere innbyggere, frivillige, lag og foreninger til dialog og samhandling.

Bibliotekene har en viktig funksjon med informasjon- og kunnskapsformidling. De er allerede lokalisert disse tre stedene, og vil spille en viktig rolle sammen med andre funksjoner i kommunen fremover.

En slik lokalisering bidrar til god stedsutvikling på Vigeland, Øyslebø og i Mandal.

INNHOLD PÅ RÅDHUSENE

I vurderingen av hva som skal være lokalisert på de ulike rådhusene har det vært viktig å skape gode og robuste fagmiljø, og plassere ulike funksjoner som samarbeider mye i det daglige sammen. Lokaliseringen skal sørge for en god og effektiv drift av kommunen og en bedre, mer smidig forvaltning.

RÅDHUSET I LINDESNES

Hoveddelen av teknisk forvaltning, ledelsen i teknisk drift og deler av kultur lokaliseres hit. Helsestasjonen blir værende.

Det er mange grunner til at en samlokalisering av ovennevnte enheter er smart. Blant annet jobber de med felles planer – både langsiktig og kortsiktig drift og vedlikehold, felles saksbehandling og planlegging, drift og disponering av ulike bygg, områder og anlegg. Dette er funksjoner som har mye samhandling, og som vil få til bedre fagmiljøer sammen.

RÅDHUSET I MANDAL

Rådhuset og administrativ ledelse er i Mandal. Dette følger av Intensjonsavtalen og det er videre avklart i fellesnemnda at rådhuset er dagens rådhus i Mandal. Her vil administrativ og politisk ledelse være lokalisert. I tillegg vil sentrale deler av administrativ stab-, støtte- og utviklingsfunksjoner være her.

RÅDHUSET I MARNARDAL

På rådhuset i Marnardal plasseres internadministrative funksjoner som lønn, dokumentsenter, regnskap og fakturering. Landbruksforvaltningen blir der den er i dag, men organiseres nå som en avdeling under teknisk forvaltning. I nabobygget vil helsestasjonen fortsatt være lokalisert.

HVORDAN FÅ DET TIL?

Intensjonen er at alle som skal ha arbeidssted på rådhusene i Lindesnes og Marnardal flytter inn i nye kontorer før sommeren. Rådhuset i Mandal må rehabiliteres. De som skal ha kontorplass her, må ha midlertidig kontorplass mens dette pågår.

Bygget trenger rehabilitering. Blant annet må det gjøres grep for å få bygget universelt utformet, og det trengs oppgradering av toalettforhold og ventilasjonsanlegg, samt utskifting av vinduer, for å nevne noe. 

Bli bedre kjent med enhetslederne

Enhetslederne som har vært i prosess er nå innplassert i nye Lindesnes kommune. Men hvem er de, hvilken utdannelse har de og hvor jobber de nå? 

Vi har laget en presentasjon av enhetslederne som nå er innplassert, slik at du kan bli bedre kjent med dem. 

Presentasjonen kan du se her 

Flere enhetslederstillinger innen oppvekst er holdt utenfor prosessen og er derfor ikke med i denne presentasjonen. Her fortsetter i hovedsak dagens ledere i ny kommune.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post