A/A

Gule vester utenfor huset ditt? Befaring er i gang

Gule vester utenfor huset ditt? Da er det kanskje Grethe, Gaute eller Jabob fra takseringsfirmaet Eskan som er ute på måleferd.

For at alle eiendommer skal få likt og så riktig takstgrunnlag som mulig, trenger vi å sjekke at opplysningene vi har i det nasjonale eiendomsregisteret er oppdaterte og stemmer med virkeligheten, slik at dette er klart dersom eiendomsskatt blir vedtatt i den nye kommunen. Det innebærer at vi nå er ute å befarer eiendommer, måler opp og tar bilder av bygg og dokumenterer også eventuelt andre forhold som påvirker verdifastsettelsen.

Du trenger ikke å være til stede når vi kommer, da det kun er en utvendig befaring som skal gjøres. 

De som befarer eiendommene, setter ikke takst - så ta de vel imot.  De vil være kledd i gule vester med de tre kommunevåpnene på.

Befaringen skjer i perioden fra juni til oktober.

Befaring 4

Les brosjyre om taksering og eiendomsskatt her:

Les mer om befaringen og eiendomsskatt i denne artikkelen. 

Blir det eiendomsskatt?

Det er det nye kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt, skattesats og hvilke eiendommer som eventuelt skal beskattes i nye Lindesnes kommune. Dette avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020. Budsjettet behandles før jul i 2019.

Hvilke eiendommer befares?

De fleste boliger har boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av skatteetaten, og vil ikke bli befart eller vurdert av sakkyndig nemnd. Det er kun boliger uten boligverdi fastsatt av skatteetaten, samt øvrige boligeiendommer, herunder boliger på landbrukseiendommer, samt alle fritids- og næringseiendommer som vil bli befart i løpet av 2019.

Næringseiendommer vil også bli befart i 2019, men dette arbeidet er foreløpig ikke i gang. Eier eller eierrepresentant vil være til stede på dagtid når befaringen foregår. Våre medarbeidere tar kontakt når eiendommen skal befares.

Sakkyndig nemnd fastsetter taksten våren 2020.

Informasjon om takst

Dersom det blir eiendomsskatt fra 2020 vil takst og utregnet eiendomsskatt bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil vite mer, kontrollere eller endre opplysningene om eiendommen din, kan du henvende deg til kommunen:
  (Telefon: 38 25 51 00)
        (Telefon: 38 27 30 00)
       (Telefon: 38 28 90 00)

Fellesnemnda 21. juni

Fredag 21. juni behandlet fellesnemnda en rekke saker, blant annet hvordan de kommunale barnehagene skal drives, integreringsplan og tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i den nye kommunen.

NYSGJERRIG PÅ BEHANDLINGEN AV EN ENKELT SAK?  SE OPPTAK PÅ KOMMUNE-TV 

Rådmann og prosjektleder i nye Lindesnes, Kyrre Jordtbakke, innledet møtet med orientering om status i prosjektet.
Prosjektleder har sett behov for et ekstra møte i fellesnemnda før nytt kommunestyre er på plass. Historiens siste møte i fellesnemnda for nye Lindesnes blir da 30. august.

Oppholdstid, planleggingsdager og betaling i kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager i nye Lindesnes er vedtatt. Vedtektene inneholder mye informasjon som er viktig for deg med barn i barnehage. Det handler blant annet om oppholdstid, planleggingsdager, ferie, betaling for barnehageoppholdet og leke- og oppholdsareal. De nye vedtektene gjelder fra 1. august 2020 og du kan lese dem her: 

Hvordan har unge det i nye Lindesnes? 

BU i fellesnemnda 2 210619

Barne- og ungdomsrådet presenterte resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2019. Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i nye Lindesnes kommune har det godt og trives, men årets rapport viser også enkelte negative trender når det gjelder rus og trivsel.

Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens kriminalitets- og rusforebyggende arbeid.

Nøkkeltallsrapport og mer informasjon finner du her.

Integreringsplan 2020-2023

iNTEGRERINGSPLANBILDE

Kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven, presenterte integreringsplan for 2020-2023. Planen skal knytte sammen de gode erfaringene vi har, og sette integrering i et helhetlig perspektiv i den nye kommunen.
Du kan lese planen her:

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i den nye kommunen er vedtatt. Kriteriene gir saksbehandlere i kommunen grunnlag for å vurdere hva som skal til for å få en tjeneste, hvilke verdier tildelingen bygger på og hvilke prinsipper som er lagt til grunn for prioriteringer. Målet er blant annet å sikre likebehandling, like rettigheter, gi føringer for hvilket nivå tjenestene skal ligge på.

I fellesnemnda ble det fremmet forslag om flere føringer for kommunens tildeing av tjenester som ble vedtatt. Det var:

  • Kommunen skal ha en raus tildelingspraksis når det gjelder omsorgsstønad for foreldre med alvorlig syke barn og for avlastning for foreldre med krevende omsorgsoppgaver for barn.
  • Når det gjelder tildelingskriterier skal god kommunikasjon med brukere og pårørende skal vektes tungt.
  • Når kommunen vurderer hvilke tjenester som skal gis bruker, skal det brukes skjønn, slik at tjenestene tilpasses den enkelte.
  • Kommunen skal tilstrebe at brukere får færrest mulig pleiere å forholde seg til.
  • For å nå målet om at brukeren skal bo hjemme lengst mulig er det vesentlig å styrke innsatsen med fysioterapi og ergoterapi tjenester og sikre tilfredsstillende rekruttering av sykepleiere.

Tildelingskriteriene er primært laget for saksbehandlere, ledere, tjenesteutøvere og politikere. Innbyggere vil finne informasjon om tjenestetilbudene på kommunens nettside.

Frivillighet i nye Lindesnes

Fellesnemnda vedtok å opprette en arbeidsgruppe som skal lage forslag til frivillighetspolitikk for nye Lindesnes. Forslaget skal ta utgangspunkt i kommuneplanen og bygge på erfaringene fra frivillig sektor. Gruppa bør ha kompetanse på frivillighet, folkehelse og innbyggerinvolvering.

Erkjenner klimakrise

Nye Lindesnes kommune erkjenner at vi står overfor en klima- og miljøkrise, og at klima- og naturhensyn skal være gjennomgripende for alle politikkområder. Det ble vedtatt i fellesnemnda. Framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn.

Saken ble oversendt fra Mandal bystyre til fellesnemnda. Det var Elisabeth Lindland i MdG som tok opp saken i forbindelse med en interpellasjon i Mandal bystyre 23. mai. 

Føringer for budsjett og økonomiplan

Stabsleder Sonja Svardal orienterte fellesnemnda om hva som vil bli innarbeidet i økonomiplan og budsjett for den nye kommunen, og hvordan økonomien ser ut til å utvikle seg fremover.

Basert på denne informasjonen ba fellesnemnda rådmannen om å lage forslag til budsjett/økonomiplan med disse måltallene til grunn:
1. Minimum 1,75 % netto driftsresultat i % av driftsinntekter
2. Minimum 5 % frie fond i % av driftsinntekter
3. Maksimum 80 % lånegjeld i % av driftsinntekter, alt 1,6 mrd kroner
4. Minimum 30 % egenfinansiering av investeringer (overføring fra drift eller fond)
Eiendomsskatten skal holdes så lav som mulig.

Møtedager for faste utvalg i nye Lindesnes er vedtatt slik:

• Utvalg for plan og samfunnsutvikling, mandag kl.09.00
• Formannskapet, tirsdag kl.12.00
• Utvalg for drift og forvaltning, onsdag kl.09.00
• Kommunestyret, torsdag kl.17.00

Kontrollutvalget har tradisjonelt holdt møtene på dagtid. Siden kontrollutvalget er lagt til Agder sekretariat er det hensiktsmessig at forslag om møtedag og møtehyppighet blir tatt hånd om der, i samråd med kontrollutvalgets medlemmer.

Barne- og ungdomsrådet (BU), råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og eldrerådet, anbefales også selv å finne dag og frekvens. BU skal ha møter på dagtid / i skoletida, mens de to andre rådene anbefales å vurdere dette selv.

Smibakken bofellesskap

Fellesnemda sluttet seg til vedtak i Lindesnes kommunestyre slik:

1. Plankomiteen for Smibakken bofellesskap sørger for at prosjektet detaljplanlegges og innhenter pristilbud, jfr saksframstilling.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med framtidige beboere.

3. Kostnader innarbeides i budsjett for nye Lindesnes.

4. Plankomiteen fungerer som byggekomite og sørger for ferdigstilling av bygget.

5. Ved vesentlige endringer i konsept eller kostnad fremmes ny sak.

6. For at dette vedtaket skal gjelde forutsettes at vedlagte intensjonsavtale underskrives av partene, innen 1. august 2019.

Eiendomsskatt og befaring av eiendommer i nye Lindesnes

Det er det nye kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt, skattesats og hvilke eiendommer som eventuelt skal beskattes i nye Lindesnes kommune. Dette avgjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020. Budsjettet behandles før jul i 2019.

Vi går nå i gang med arbeidet som skal gi alle eiendommer likt takstgrunnlag, slik at dette er klart dersom eiendomsskatt blir vedtatt. Første ledd i arbeidet er å befare eiendommer i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Dette skjer i perioden juni-oktober 2019.

Informasjon om eiendomsskatt

Vi har samlet all informasjon om eiendomsskatt, befaring og arbeidet vi nå går i gang med i en informasjonsbrosjyre som nå blir sendt ut til alle som eier eiendom i Lindesnes, Mandal og Marnardal. De som har digital postkasse vil motta brosjyren digitalt, andre vil motta papirutgave i posten. Den er også tilgjengelig på kommunenes tjenestetorv/servicekontor.

Du kan lese brosjyren her:

Skal gjøre eiendomsskatten lik

Eiendomsskatten er i dag ulik i de tre kommunene. Det er foreløpig usikkert når vi kan få en eventuell eiendomsskatt lik. Grunnen er at lovverket om eiendomsskatt i sammenslåtte kommuner ikke er ferdigbehandlet. Vi legger likevel til rette for at skatten skal bli lik så fort som mulig, og går derfor i gang med arbeidet som skal gi alle eiendommer likt grunnlag for ny takst.

Befaring av eiendommer

Første ledd i dette arbeidet er å befare eiendommer som ikke har boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av skatteetaten. De fleste boliger har boligverdi fastsatt av skatteetaten, og vil derfor ikke bli befart. Øvrige boligeiendommer, herunder boliger på landbrukseiendommer, samt alle fritids- og næringseiendommer vil bli befart i løpet av 2019. Sakkyndig nemnd vil fastsette taksten våren 2020.

Befaringen vil foregå i perioden juni til oktober 2019.

Skatteetatens boligverdi og kommunal taksering

De fleste boligeiendommer har boligverdi fastsatt av Skatteetaten. Disse vil ikke bli befart eller vurdert av kommunens sakkyndige nemnd. Fastsatt boligverdi finner du i skattemeldingen din («selvangivelsen»).

Du kan lese mer om eiendomsskatt, boligverdi og formuesverdi på Skatteetatens hjemmesider ved å trykke HER.

Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten skal befares og takseres av kommunen. Det samme gjelder fritidseiendommer, boliger på landbrukseiendommer og næringseiendommer. Befaringen av disse eiendommene starter nå i juni.

Hvorfor befarer vi eiendommer?

Vi befarer eiendommer fordi vi er opptatt av at taksten skal bli så riktig som mulig, og at alle skal bli vurdert på likt grunnlag. Lindesnes, Mandal og Marnardal har i dag ulike varianter av eiendomsskatt. Fra 2020 vurderes alle eiendommene som takseres av kommunen etter de samme takseringsreglene. Dette sikrer likebehandling. Det innebærer også at alle tidligere takster nullstilles når de nye takstene vedtas.

Slik kommer vi frem til den kommunale taksten

Taksten settes til den verdien eiendommen ville hatt ved salg på det frie markedet. Dette er i henhold til eiendomsskatteloven.

Eiendommens verdi

Eiendomsskattelovens § 8 A-2. Verdet: (1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.

Slik takserer vi 

Når eiendommene i nye Lindesnes blir taksert jobber vi etter en anerkjent metode som er benyttet av de fleste kommuner med eiendomsskatt. Takst (verdi på eiendommen) framlegges for sakkyndig nemnd basert på disse opplysningene:

Eiendomsskatt rubrikker

 Det er sakkyndig nemnd som vedtar de endelige takstene (verdiene) på eiendommene.

Eiendomsregisteret Matrikkelen

Jo bedre kvaliteten på opplysningene om bygg og eiendom i Matrikkelen er, jo riktigere blir det beregnede forslaget til takst. Skatteetaten benytter blant annet primærrom (P-rom) innrapportert av eier. I takseringsarbeidet av eiendommer som ikke mottar boligverdi fra Skatteetaten, registreres bruksareal (BRA). Dette er enkelt forklart alt areal innenfor yttervegg, etasje for etasje.

  Eiendomsskatt hus 

Hovedetasje (H)

Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9 m må minst være 1,9 m.

Loft (L)

Et rom over øverste hovedetasje som ikke oppfyller kravene til hovedetasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6 m utenfor høyde på minst 1,9 m.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer, kontrollere eller endre opplysningene om eiendommen din, kan du henvende deg til kommunen:
Mer informasjon om Norges eiendomsregister - matrikkelen 

 Befaring av bolig-, fritid- og landbrukseiendommer

Boliger som ikke  har boligverdi fra Skatteetaten, fritidsboliger og boliger på landbrukseiendommer skal befares utvendig. De som befarer vil sjekke fakta som er registrert i matrikkelen, eventuelt måle utendørs og registrere manglende opplysninger. I tillegg vil de ta bilder av bygg og dokumentere forhold som påvirker verdifastsettelsen.

Til stede under befaringen? 

Du som eier trenger ikke være til stede under befaringen.

Hvis du likevel ønsker å være til stede eller om det er konkrete forhold du ønsker at skal vurderes, må du melde fra om dette innen 15. juni 2019
E-post
Telefon 941 49 827

Vi tar da kontakt med deg i forbindelse med befaringen.

Befaringen vil i hovedsak foregå i perioden juni til oktober 2019.

Befaring av næringseiendommer

Næringseiendommer er en sammensatt type eiendommer, som i de fleste tilfeller krever innvendig befaring for å finne riktig arealbruk og tilstand på bygg. For å fastsette verdi på næringseiendommer bruker vi fakta om eiendommen, kvadratmeterpriser på ulike typer areal, kombinert med vurderinger på og omkring eiendommen. For enkelte næringseiendommer kan det være hensiktsmessig å bruke andre verdsettelsesprinsipper.

På de fleste næringseiendommer er eier eller eierrepresentant til stede på dagtid når befaringen foregår. Våre medarbeidere tar kontakt når eiendommen skal befares.

Hvis det er spesielle forhold vi bør kjenne til på forhånd, eller du ønsker å gjøre en konkret avtale, gi oss beskjed på:
E-post: 
Telefon: 941 49 827
Innen 15. juni 2019

Generell promillesats

Den generelle promillesatsen, bl.a. for næringseiendommer, skal være mellom 1 og 7 promille. For bolig- og fritidseiendommer gjelder egne regler, der promillesatsen skal være mellom 1 og 5.

Retningslinjer for taksering

Kommunestyret i nye Lindesnes kommune vil velge sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det er sakkyndig nemnd som får ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Som et hjelpemiddel til befaringen og den påfølgende takseringen, vil det bli utarbeidet egne takseringsregler. Dokumentet blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside når det blir endelig vedtatt.

Tidsplan

Befaring Juni – oktober 2019
Offentlig ettersyn Innen 1. mars 2020

Dersom det blir eiendomsskatt fra 2020 vil takst og utregnet eiendomsskatt bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Kontaktinformasjon

Epost:
Telefon: 941 49 827

Du kan nå oss på telefon kl. 09:00-11:00 og 12:00-15:00 i perioden 3.-7. juni og 10.-14. juni (2 uker etter utsending av brosjyren).
Ved opptattsignal kan du legge igjen beskjed, og vi ringer deg opp.

VIKTIG

Merk alle skriftlige henvendelser med:
Eiendomsskatt
Navn
Telefon – hvor vi kan treffe deg på dagtid
Gårds- og bruksnummer og eventuell veiadresse

Oversikt over ofte stilte spørsmål og svar om eiendomsskatt og befaring av eiendommer finner du her 

Hvordan har unge det i nye Lindesnes?

Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i nye Lindesnes kommune har det godt og trives, men årets rapport viser også enkelte negative trender når det gjelder rus og trivsel, særlig på videregående.

Totalt 1500 elever fra ungdomskolene og videregående skole i nye Lindesnes kommune har våren 2019 deltatt i spørreundersøkelsen Ungdata. Ungdata kartlegger ungdommenes livssituasjon, og elevene svarer på spørsmål om hvordan de har det, hva de driver med på skolen og på fritiden.
Tidligere har de tre kommunene gjort undersøkelsen hver for seg, men i år lages en felles rapport for nye Lindesnes.

- Dette gjør at vi får et sammenligningsgrunnlag før kommunen starter opp. Funnene sier mye om hvordan det er å være ung i nye Lindesnes, og det er nyttig informasjon å ta med seg inn i ny kommune, sier SLT-koordinator i nye Lindesnes, Anette Strandmyr Fidje.

Avdekker behov

Rådmann i nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke, viser til den nye kommuneplanen hvor det står at «Vi avdekker barn og unges behov for støtte og hjelp tidlig, og de følges opp.»

- Støtte og hjelp tidlig til de som sliter eller tråkker feil vil være viktig for å få til en god samfunnsutvikling og det vil bety mye for den enkelte det gjelder, sier Jordbakke.

De fleste har det bra

De viktigste funnene fra ungdata er at de fleste ungdommer har det bra.

Undersøkelsen viser en mer hjemmekjær ungdomsgenerasjon som har et godt forhold til foreldre og lærere, og som trives på skolen. Når ungdommene er sosiale er de ofte det gjennom mobil og sosiale medier. Jenter er kanskje ikke overraskende mer sosiale via sosiale medier, og gutter er sosiale via gaming. De er også opptatt av trening, og de aller fleste elever oppgir at de har en nær venn. Det er også en nedgang når det gjelder mobbing i ungdomsskolene.

De aller fleste tror de vil få et lykkelig liv og over halvparten kan tenkte seg å bosette seg i egen kommune når de blir voksne. Vi ser også at mange elever deltar i en fritidsaktivitet, men vi ønsker å legge til rette for at flere skal få denne muligheten.

Men, ikke alle har det bra

Undersøkelsen avdekker samtidig en endring, særlig i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole når det gjelder rus, og at ikke alle har det bra. Depressive symptomer øker, og det er fortsatt flere jenter som rapporterer at de er mye plaget av depressive symptomer, enn gutter.

- Veldig mange har det bra, men de som ikke har det bra er for mange, og det må vi gjøre noe med, er tilbakemeldingen fra barne- og ungdomsrådet i den nye kommunen.

- Vi ser en endring ved at flere ungdommer enn tidligere melder om bruk av hasj og alkohol på videregående skole. Det må samtidig påpekes at tallene her har vært lave i flere år, og at vi ikke ser samme trend på ungdomsskolen, sier Strandmyr Fidje.

Ungdata avdekker også at foreldres utdanning, yrkesdeltakelse og inntekt gir systematiske forskjeller i ungdommenes livskvalitet, helse og adferd.

- Ungdommer som kommer fra familier med opplevd dårlig råd scorer jevnt over dårligere på alle temaer i undersøkelsen med unntak av hasj. Her kan vi ikke se forskjell på ungdom fra lavinntektsfamilier og motsatt, sier Strandmyr Fidje.

Hvordan følges funnene opp?

Ungdata gir kommunen et godt bilde av hvordan dagens unge har det, og er et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens kriminalitets- og rusforebyggende arbeid.

- Sammen med barn og unge, politi, frivillighet, næringsliv og videregående skole, ungdomsskole og Familiens Hus peker vi ut satsingsområder som nye Lindesnes skal arbeide med, sier SLT-koordinatoren.

Psykisk helse og livsmestring skal på agendaen i ungdomsskolene og videregående skole til høsten. Mandal videregående skal bli såkalt VIP-skole, «veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen». Det skal gi økt kompetanse til lærerne, og viser hvordan temaene skal integreres i læreplanen.

Ungdomsskolene og videregående samarbeider om en felles plan for det rusforebyggende arbeidet i skolene. Til høsten blir det foreldremøte hvor rus og Ungdata blir tema, og årlig har videregående «russ, rus og trafikk» dag. Skolene har et godt samarbeid om rusforebygging med politiet, og skolene følger opp enkeltelever med rusproblematikk i kjernegrupper.

Nøkkeltallsrapportene fra Ungdata-undersøkelsen 2019 kan du lese her:

FAKTA:

• Trives på skolen, 92 % på ungdomsskolen og 92 % på videregående
• Fornøyd med foreldrene, 84 % på ungdomskolen og 82 % videregående
• Fornøyd med lokalmiljøet, 70 % på ungdomsskolen og 62 % på videregående
• En fortrolig venn, 93% på ungdomsskolen og 89 % på videregående
• Tror de vil leve et lykkelig liv, 70 % på ungdomsskolen og 69 % på videregående
• Deltakelse i fritidsaktiviteter,69 % på ungdomsskolen og 44 % på videregående
• Mer enn to timer skjermtid utenom skoletid pr dag, 83 % på ungdomsskolen og 87 % på videregående
Hvilke utfordringer vi skal arbeide videre med:
• Andelen som er mye plaget av ensomhet, 23 % på ungdomsskolen og 29 % på videregående
• Andelen som er mye plaget av depressive symptomer, 17 % på ungdomsskolen og 24 % på videregående
• Har prøvd hasj det siste året, 2 % på ungdomsskolen og 14 % på videregående
• Andelen som har vært tydelig beruset det siste året, 11 % på ungdomsskolen og 63 % på videregående
• Andelen som aldri har deltatt i fritidsaktiviteter, 9 % på ungdomsskolen og 11 % på videregående

Spørsmål?

Ta kontakt med SLT-koordinator Anette Strandmyr Fidje dersom du har spørsmål om Ungdata.

Send epost

Ring

Vi vil også råde både foreldre og elever til å ta kontakt med helsesykepleier ved sin skole dersom det er bekymringer knyttet til rus, psykisk helse og ensomhet.

Brosjyre til alle husstander i nye Lindesnes

I disse dager får samtlige husstander i Lindesnes, Mandal og Marnardal informasjonsbrosjyre fra nye Lindesnes kommune i postkassen.

Lindesnes 2020 er en informasjonsbrosjyre om nye Lindesnes kommune, og fellesnemnda har en intensjon om å gi ut en brosjyre to ganger årlig frem til sammenslåingen. 

Nær 11.000 brosjyrer distribueres i disse dager til alle husstander i den nye storkommunen. 

Skulle du mot formodning ikke få den i postkassen kan du ta kontakt med oss på e-post:  eller på telefon 913 83 773, så sender vi deg gledelig et eksemplar. Brosjyrer vil også være tilgjengelige på rådhusene i de tre kommunene fra og med onsdag 29. mai.

Les brosjyrene her

Brosjyren for våren 2019 er den tredje i rekken. Du kan lese den og tidligere utgaver ved å trykke på bildene under:

Forsidebilde brosjyre vren 2019

3. utgave, våren 2019

Forsidebilde Lindesnes 2020 2 utgave

2. utgave, vinteren 2018

Forsidebilde Lindesnes 2020 1 utgave

 1. utgave, våren 2018

 

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post