A/A

Siste nytt fra prosjektleder

Nylig sendte prosjektleder Kyrre Jordbakke ut nyhetsbrev til alle ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Her presenterer han blant annet sitt nye lederteam, samt ledere i stab. Han skriver også om den administrative organiseringen og om lærlingeplanen for den nye kommunen. 

NYHETSBREVET KAN DU LESE HER. 

Får påvirke ny nettside

Når nye Lindesnes skal lage nettside til den nye kommunen, er det behovene til innbyggere, næringsliv og politikere den skal ta utgangspunkt i. Nettopp derfor var det et knippe innbyggere som først fikk være med på å medvirke til utformingen av nettsiden.

I prosjektet nye Lindesnes er det satt ned en arbeidsgruppe som skal etablere ny nettside for den nye kommunen, kommune-app og lignende.

Mandag hadde arbeidsgruppen invitert i overkant av 20 innbyggere i den nye kommunen til workshop på rådhuset i Marnardal. Innbyggerne representerte først og fremst en brukergruppe i kommunen - som småbarnsforeldre, eldre, unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne, næringsliv, skogbruk, landbruk, lag og foreninger og innbyggere med innvandrerbakgrunn.

WOrkshop oppvekst

Kartlegger behov

Målet med workshopen var å kartlegge innbyggernes og brukergruppenes behov på kommunens nettside og app, og hvordan de ønsker å kommunisere med kommunen.

Deltakerne ble delt inn i grupper, og diskuterte blant annet spørsmål om hvilke tjenester de/brukergruppen ønsker å utføre på kommunens nettside, hva som er bra og hva som kunne vært bedre, om bruken av chat-funksjoner, om kommune-app og hvordan kommunen kan nå ikke-digitale innbyggere.

- For oss er det viktig å involvere innbyggere, politikere og næringsliv tidlig i prosessen, slik at nettsiden og måten vi kommuniserer på blir skreddersydd deres behov. Det er ingen tvil om at vi i dag har fått mange nyttige innspill som vi skal ta med videre i prosessen, og som vil være med på å forme innhold og oppbygning på kommunens nettside, sier delprosjektleder Sonja Svardal.

Workshop kultur

Varsling av innbyggere

Det ble også diskutert godt rundt bordene hvordan kommunen kan varsle innbyggerne i krise- eller beredskapssammenheng, ved stengte veier, snømåking, søppeltømming og lignende. Dette var ett av spørsmålene hvor deltakerne var rimelig samstemte på at det er ønskelig å bli varslet, men at måten kommunen varslet på, kunne variere ut fra alvorlighetsgrad.

- Ved krise og beredskap er det nyttig med en sms, da det når de fleste berørte. Når det gjelder mindre kritiske saker og informasjon, som tømming av søppeldunker og varsel om å sette ut søpla, kan det være fint å få som push-varsel på en kommune-app, mener Ola Sløgedal fra Marnardal. I møtet representerte han skogeierne i den nye kommunen, og seg selv som innbygger.

Are Østmo, daglig leder i Lindesnesregionen Næringshage, representerte næringslivet i den nye kommunen, og seg selv som innbygger.

- Jeg må innrømme at jeg ikke så nødvendigheten av en kommune-app før jeg kom hit. Men nå er jeg overbevist om at det er veldig nyttig og noe jeg ønsker at den nye kommunen skal ta i bruk. Det er kjempegreit å få push-varsler om det man synes er greit å bli varslet om, sier han.

Workshop velferd

Involverer bredt

Prosjektet planlegger workshop med politikerne i arbeidsutvalget 7. desember, og vil parallelt gå i gang med å kartlegge behov og muligheter internt blant ansatte, og i de forskjellige tjenesteområdene.

Til grunn for arbeidet ligger føringer i intensjonsavtalen, politisk organisering og DDV`s digitaliseringsstrategi. Blant føringene i DDV`s digitaliseringsstrategi ligger blant annet at innbyggere og næringsliv skal delta aktivt i utviklingen av nye tjenester, og at barn og unge har tilgang til fremtidsrettede digitale løsninger. Den sier også at kommunens web eller digitale dialog skal være tilgjengelig døgnet rundt, og at innbyggere, ansatte og næringsliv skal være selvbetjente.

I rapporten til politisk organisering fremkommer det tydelig at innbyggerne skal være aktive i beslutningsprosesser, og at kommunen skal være langt fremme på brukermedvirkning. Kommunen skal teste ut ny teknologi, og etablere moderne løsninger for dialog og selvbetjening. Forenkling av kommunale sakspapirer er også viet oppmerksomhet.

Workshop BU

En del av Region Kristiansand

På styremøte fredag 9. november ble Lindesnes, Mandal og Marnardal ønsket velkommen inn i Region Kristiansand som med det representerer over halvparten av befolkningen i Agder.

Alle parter i regionsamarbeidet var positive til å ønske kommunene i nye Lindesnes velkommen inn i samarbeidet. Region Kristiansand består nå av totalt 10 kommuner: kommunene i nye Lindesnes, kommunene i nye Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Regionen representerer mer enn halvparten av befolkningen i Agder, og blir med det en anda viktigere aktør for regionen med større påvirkningskraft både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Prosjektleder i nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke, mener Region Kristiansand vil posisjonere seg som kjerneregionen i Agder med sentrale funksjoner for infrastruktur, samferdsel, utdanning, forskning, offentlig forvaltning, og med et rikt og variert næringsliv. Han mener samarbeidet gir god grobunn for videre utvikling.

Region Kristiansand 3

Naturlig samarbeidspartner

Felles bo- og arbeidsmarked, og sammenheng i infrastruktur og næringsstruktur, er årsaken til at Lindesnes, Mandal og Marnardal vil inngå samarbeid med Region Kristiansand. Regionsamarbeidet utelukker ikke at nye Lindesnes fortsatt kan ha interkommunale samarbeid med andre deltakere, men det blir naturlig nok en dreining av dette.

Saken har vært til politisk behandling i fellesnemnda, kommunestyrene og bystyret. Den har også vært til behandling i de andre kommunene i Region Kristiansand. Styreleder Gro-Anita Mykjåland understreket i styremøtet at alle kommunene var svært positive til å ønske kommunene i nye Lindesnes velkommen som samarbeidspartnere.

Lindesnesregionen med Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral eksisterer formelt sett ut 2019. Samarbeidet sies opp med de frister som gjelder for dette. Samtidig har altså Lindesnes, Mandal og Marnardal nå blitt medlemmer i region Kristiansand. 2019 vil derfor bli et år der Lindesnesregionen avvikles, mens nye tema og saker blir tatt i Region Kristiansand.

Region Kristiansand 2

Ingen vedtak om kommunevåpen

Kommunevåpen for nye Lindesnes var tirsdag 13. november til behandling i kommunestyret i Marnardal. Fellesnemndas forslag til nytt kommunevåpen ble ikke vedtatt.

Fellesnemndas forslag falt med 12 stemmer mot, og 9 stemmer for. Marnardal kommune har dermed ikke fattet noe vedtak om nytt kommunevåpen for nye Lindesnes. Det betyr at nytt kommunevåpen ikke blir vedtatt før nytt kommunestyre konstitueres oktober/november 2019. Som følger av vedtaket i Marnardal, vil saken om nytt kommunevåpen bli blir trukket fra sakslisten i Mandal og Lindesnes til møtene i bystyret og kommunestyret torsdag 15. november.

Rådmannens lederteam er på plass

Prosjektleder Kyrre Jordbakke har nå ansatt sitt lederteam, samt to ledere i stab. Samtlige er rekruttert fra dagens tre kommuner.

Prosjektleder Kyrre Jordbakke offentliggjorde sitt lederteam i fellesnemnda fredag.  

Rådmannens lederteam vil bestå av assisterende rådmann, Rune Stokke, kommunalsjef for oppvekst, Rune Bruskeland, kommunalsjef for velferd, Heidi Henanger Haven og kommunalsjef for samfunn, Arne Wilhelmsen. De tiltrer stillingene 1. januar 2020, og vil fram til da også fungere i sine stillinger i dagens kommuner. 

Rune Bruskeland (58) er i dag kommunalsjef for oppvekst i Marnardal, og er ansatt som kommunalsjef for oppvekst i den nye kommunen. Rune er utdannet lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, og administrasjon og ledelse. Han har erfaring fra undervisnings- og lederstillinger i skoleverket, og fra kommunal-, offentlig forvaltning. Rune er i tillegg veileder og teamleder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps.

LES MER OM ADMINISTRATIV ORGANISERING OG RÅDMANNENS LEDERTEAM I DENNE ARTIKKELEN

Heidi Henanger Haven (52) er i dag kommunalsjef for helse og omsorg i Mandal kommune, og er ansatt som kommunalsjef for velferd i nye Lindesnes. Heidi er utdannet agronom, høyskolekandidat og sosionom med videreutdanning i helse og omsorg i plan, velferdsteknologi. Heidi har erfaring fra helse- og sosialtjenesten i Mandal kommune, som sosialkurator, fagleder, enhetsleder, avdelingsleder i Nav og sist nå som kommunalsjef for helse og omsorg.

Arne Wilhelmsen (55) er ansatt som kommunalsjef for samfunn. Han er i dag kommunalsjef for byutvikling i Mandal kommune. Arne er utdannet elektronikkingeniør med videreutdanning i økonomi og ledelse. Han har variert erfaring fra privat og offentlig virksomhet, blant annet som prosjekt- og utviklingssjef, avdelingsleder, fylkeskartsjef, teknisk sjef og nå som kommunalsjef for byutvikling i Mandal kommune.

Det er tidligere kjent at rådmann i Lindesnes, Rune Stokke (57), er ansatt som assisterende rådmann. Rune er kommunalkandidat og har mellomfag i offentlig rett. Han har lang erfaring i kommunesektoren, og var rådmann i Åseral i 19 år, før han ble rådmann i Lindesnes i 2012.

 Rune Stokke ass

Rune Stokke

To andre ledere på plass

I tillegg til sitt lederteam, har Kyrre ansatt to ledere i stab. Sonja Svardal (48), som i dag er økonomisjef i Marnardal kommune, er ansatt som leder for virksomhetsstyring og økonomi i nye Lindesnes. Sonja er utdannet innen økonomi og administrasjon, og fullfører nå en master i ledelse, med vekt på IKT og innovasjon. Sonja har erfaring fra kommunal forvaltning som IKT-leder, økonomisjef og kommunalsjef for administrasjon i Marnardal kommune.
Sonja2
Sonja Svardal
Lena Vigeland Wilhelmsen (47), som i dag er oppvekst- og kultursjef i Lindesnes, er ansatt som organisasjon- og personalsjef i den nye kommunen. Lena er utdannet førskolelærer, og har master i offentlig administrasjon og ledelse. Hun har erfaring som avdelingsleder og styrer i barnehage, og som kommunalsjef for oppvekst og kultur.
Lena Vigeland Wilhelmsen
 
Lena Vigeland Wilhelmsen

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post