A/A

brosjyre.jpg

I disse dager får samtlige husstander i Lindesnes, Mandal og Marnardal informasjonsbrosjyre fra nye Lindesnes kommune i postkassen.

- Nye Lindesnes informerer jevnlig digitalt på nettside, via nyhetsbrev til ansatte og på sosiale medier. Møtene i fellesnemnda filmes og gjøres tilgjengelige på nettsiden. I tillegg informerer vi på denne måten med en brosjyre. Fellesnemnda har intensjon om å gi ut informasjonsbrosjyre to ganger årlig som distribueres til alle husstander, sier prosjektleder Kyrre Jordbakke. 

Om lag 10.500 brosjyrer blir denne uken distribuert ut  i postkassene til alle husstander i Lindesnes, Mandal og Marnardal. I brosjyren presenteres prosjektleder og fremtidig rådmann i nye Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke, som sier litt om hvorfor vi bygger den nye storkommunen og hvordan han ønsker at nye Lindesnes skal bli. Dagens rådmenn i de tre kommunene: Rune Stokke i Lindesnes, Irene Lunde i Mandal og Kjell Rune Olsen i Marnardal sier litt om hvordan det er å drifte dagens kommuner, samtidig som de er sentrale i byggingen av en ny.

Mulighet for innspill

I brosjyren finner du en oversikt over de største milepælene i tiden frem mot sammenslåing og i tiden etter. Videre finner du informasjon om kommunevalget høsten 2019 og om hvilke tanker ordførerne har om å stille til gjenvalg.

- For oss er det viktig at innbyggerne engasjerer seg i prosessen og kommer med innspill. Derfor har vi også synliggjort hvordan innbyggerne har mulighet til å gi innspill og medvirke til kommuneplanen for nye Lindesnes, som er en overordnet og langsiktig plan for hvordan man vil utvikle kommunen de neste 12 årene.

I skrivende stund er det en rekke spennende utviklingsprosjekter på gang som vil ha stor, positiv betydning for den nye kommunen. Vi presenterer noen av de største. I tillegg har vi tatt en prat med en innbygger i hver av de tre kommunene som sier litt om hva de synes om kommunesammenslåingen. På sistesiden finner du en rekke faktaopplysninger om alt fra vedtak som er fattet i fellesnemnda, til innbyggertall og størrelse på den nye kommunen.

God lesing!

fellesnemnda0905.jpg

Fellesnemnda har vedtatt at nye Lindesnes søker regionsamarbeid med Region Kristiansand fra 01.01.2020. De har også bedt prosjektleder og rådmenn om å utarbeide forslag om at de tre kommunene knytter seg til Region Kristiansand fra nå av. 

Fredag hadde fellesnemda siste møte før ferien og mange saker som gir en viktig retning for prosjektet nye Lindesnes fremover ble behandlet. En særdeles hyggelig del av møtet var der vinnerne av tegnekonkurransen om nytt kommunevåpen ble premiert. Fellesnemnda vedtok senere i møtet at kommunevåpenet for nye Lindesnes skal være et nytt, tydelig fyr. Murkrona til Mandal kan være med. Utformingen på skjoldet er ikke bestemt. Administrasjonen vil nå få profesjonelle tegnere eller grafiske designere til å tegne nye forslag til kommunevåpen med føring om fyr som symbol. Vinnerforslagene i tegnekonkurransen sendes med som inspirasjon.

Etter godt engasjement og flere debatter besluttet fellesnemda:

  • Fellesnemnda henstiller til kommunestyrene om å se sammenhengen med økonomi for den nye kommunen fra 2020 med budsjettarbeidet for egen kommune for 2019.
  • Taksering av all fast eiendom for å få et likt grunnlag for eventuell utskrivning av eiendomsskatt i 2020.
  • Beskrivelse av myndighetsfordelingen mellom fellesnemda og kommunestyrene sendes til behandling i kommunestyrene.
  • Nye Lindesnes skal samarbeide med region Kristiansand fra 2020 – samtidig har rådmennene/prosjektleder fått i oppdrag å utarbeide sak til by- og kommunestyrene om å søke tilknytning til dette regionsamarbeidet så raskt som mulig.(Se mer informasjon lenger ned)
  • Politisk organisering behandles i fellesnemda i oktober og ses i sammenheng med forslag til delegering og administrativ organisering.
  • Fellesnemnda vil at Tour des fjords 2020 skal profilere nye Lindesnes på best mulig måte. Arbeidsgruppe for forberedelser til Tour des fjords 2020 etableres.
  • Fellesnemda stiller seg bak realisering av Mandalselva Villakssenter AS. Fellesnemda anmoder de tre nye Lindesneskommunene om å garantere for manglende finansiering på en halv million kroner fra Åseral, Audnedal og Evje & Hornes for at prosjektet skal komme videre. 

Søker regiontilknytning

I fellesnemda 9. mai orienterte prosjektleder om endringen som nå skjer i Lindesnesregionen ved at Audnedal blir slått sammen med Lyngdal (som er en del av Listerregionen) fra 2020, og at Audnedal og Åseral blant annet har sagt opp samarbeidet om legevakten allerede fra 01.01.2019. Videre redegjorde han for de sonderinger som var på gang overfor region Kristiansand og Listerrådet.

Ordførerne i Lindesnes, Mandal og Marnardal har siden hatt møte med Region Kristiansand med ordfører i Kristiansand, styreleder og daglig leder. Fra alle parter er det en positiv innstilling til å utvide regionsamarbeidet til å omfatte nye Lindesnes. I så fall vil Region Kristiansand med nye Lindesnes, nye Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand ha mer enn halvparten av befolkningen i Agder og være kjerneregionen med sentrale funksjoner for infrastruktur, samferdsel, utdanning, forskning, offentlig forvaltning og med et rikt, spennende og variert næringsliv. Ut over dette har regionen i et år nå dreid sitt engasjement til å bli mer politisk ved at styret, som består av ordførerne, arbeider mer med politiske saker overfor regionale og sentrale myndigheter. Interkommunalt samarbeid, faglige nettverk og lignende er delegert til administrasjonen, ved rådmannsutvalget.

- Denne regionen er blitt en hørbar stemme sentralt, mener prosjektlederen.

Prosjektleder og rådmenn vil nå utarbeide en sak for bystyret i Mandal og kommunestyrene i Marnardal og Lindesnes om at kommunene blir en del av Region Kristiansand fra i år og en intensjonsavtale om at nye Lindesnes blir en del av regionen fra 01.01.2020.

Kyrreadmorg.jpg

Prosjektleder Kyrre Jordbakke er godt i gang med arbeidet som skal resultere i ny administrativ organisering av toppledelsen i nye Lindesnes kommune.

Arbeidet med administrativ organisering er opprettet som et delprosjekt under prosjektleder og arbeidet er godt i gang. I løpet av juni skal rådmennenes ledergrupper, og en arbeidsgruppe utgått herfra, utarbeide skisser til ny organisering for den administrative ledelsen i nye Lindesnes. Skissene skal også inneholde funksjonsbeskrivelser. Prosjektledelsen og rådmannsutvalget skal vurdere og bearbeide skissene.

Organiseringen skal videre bearbeides/drøftes/høres i august og september. Det er prosjektleder og kommende rådmann, Kyrre Jordbakke, som til slutt avgjør administrativ organisering og tilsetter sin ledergruppe.

- Jeg ser for meg at jeg har den overordnede administrative organisasjonen klar i oktober, samtidig med at fellesnemda behandler den politiske organiseringen. Rådmannsutvalget og prosjektledelsen arbeider også med utkast til delegeringsreglement – dette skal binde sammen politisk og administrativ organisering, forklarer Jordbakke.

Samtidig gjennomfører prosjektlederen kartleggingssamtaler med ledere (kommunalsjefer/tilsvarende) for å vurdere innplassering/rekruttering til rådmannens ledergruppe i nye Lindesnes.

- Jeg planlegger med innplassering i kommunalsjefsstillinger/tilsvarende i løpet av oktober/november, forteller prosjektleder.

Fra november til februar vil prosjektet jobbe med videre administrativ organisering.

- Ulike enheter og funksjoner kan slås sammen etter hvert som det ligger til rette for det, men i dette arbeidet blir det bred involvering, forsikrer Jordbakke. 

 

kommunevpen2.jpg

Tusen hjertelig takk til alle vinnerne av tegnekonkurransen om kommunevåpen som fredag stilte opp i fellesnemnda. Det ble en kjempeflott markering med premieutdeling fra leder av fellesnemnda, Alf Erik Andersen.

Andersen takket for god innsats og flotte bidrag, og tegnerne fortalte om tankene bak forslagene. Fellesnemnda, administrasjon og publikum sørget for en velfortjent applaus.

kommunevpen3
Vinnerne av tegnekonkurransen er:

Lisbeth Schulze Bjørkenes
Lars Benjamin Landås (10), Mandal
Hanne Kristin Birkeland (40), Lindesnes
Inger Marie Søyland (66), Oslo/Mandal
Reidunn Nordgård (66), Mandal
Charlotte Holte Ellingsen (12), kl. 5a Frøysland skole, Mandal
Sunniva Stigen, Spangereid skole, Lindesnes
Linn Eigebrekk (13), Mandal
Una Holmesland, 6. kl Nyplass skole, Lindesnes
Lykke Filippa Dreyer (10,5), Mandal

kommunevpen5

Ønsker du å se nærmere på vinnertegningene kan du klikke deg inn HER.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post