A/A

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den inneholder mål og retningsvalg for hvordan vi ønsker å utvikle kommunen de neste 12 årene. 

Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og utarbeides for en periode på tolv år. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som sier noe om hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og den skal revideres årlig.

Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Oppbygningen av det kommunale plansystemet framgår av illustrasjonen under.

Kommuneplan

Kommunens styringssystem, og sammenhengen mellom de ulike plannivåene

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post