A/A

Kommunereformen

Kommunereformen innebærer at antallet norske kommuner skal reduseres fra 428 til 354 innen 1. januar 2020.

121 kommuner er vedtatt slått sammen til 47 nye - der i blant Lindesnes, Mandal og Marnardal.

Høyre, med statsminister Erna Solberg i spissen, gikk høsten 2013 til valg på kommunereformen – og vant valget. Kommunereformen innebærer å slå sammen en rekke norske kommuner for å danne større, mer økonomisk robuste kommuner som er bedre i stand til å gi innbyggerne bedre tjenestetilbud der de bor.

Gode og likeverdige tjenester er et sentralt mål for kommunereformen. Regjeringen ønsker å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner, og vil derfor overføre flere oppgaver til kommunene. Flere oppgaver vil gi kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til innbyggerne.

Høsten 2014 startet derfor arbeidet med å finne ut hvilke kommuner som var hensiktsmessig å slå sammen. Det ble gjort utredninger, folkeavstemninger, innbyggerundersøkelser og folkemøter. 4. november 2015 vedtok kommunestyrene i Lindesnes, Mandal og Marnardal en intensjonsavtale for den nye kommunen, og samarbeidet var et faktum.

8. juni 2017 ble kommunereformen vedtatt av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget. Det innebærer at antallet norske kommuner skal reduseres fra 428 til 354 innen 1. januar 2020. Lindesnes, Mandal og Marnardal er blant kommunene som skal slås sammen. Dermed er grunnlaget lagt for å danne sterkere og mer robuste kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i fremtiden, og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Målet med kommunereformen:

  • Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.
  • Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo— og arbeidsmarkedsregioner.
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
  • Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

Kilde: www.regjeringen.no

Den nye kommunen

Den nye kommunen Lindesnes er en realitet fra 1. januar 2020. Kommunen vil få rundt 23.000 innbyggere, og kommunen vil ha rundt 2000 ansatte. Det er bestemt at rådhuset i den nye kommunen skal ligge i Mandal, men at det fremdeles skal være kompetansearbeidsplasser på alle dagens rådhus.

Det skal legges til rette for videreutvikling av kommunenes viktigste sentra med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Hele kommunen skal tas i bruk, og det skal legges til rette for spredt boligbygging. 

Innbyggerne, særlig barn og unge, skal i størst mulig grad ha et tilbud i nærheten av eget bosted, og skolestrukturen skal ikke endres. Det skal satses på videreutvikling av infrastruktur i hele kommunen.

Politikerne velges høsten 2019

Det er vedtatt at den politiske styringsmodellen for nye Lindesnes skal være i henhold til formannskapsmodellen, med lovpålagte utvalg. Det nye kommunestyret, som skal være gjeldende fra 1. januar 2020, skal velges høsten 2019. Antallet politikere er dermed stort nok til å kunne gi god politisk, geografisk og demografisk representasjon. 

Lindesnes, Mandal og Marnardal har i dag mange interkommunale samarbeid. Det skal i tiden som kommer utredes hvilke av disse som den nye kommunen har kapasitet eller kompetanse til å ta inn i egen organisasjon, og hvilke som skal fortsette som før.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post