A/A

Intensjonsavtalen for nye Lindesnes

Intensjonsavtalen for nye Lindesnes ble vedtatt av kommunestyrene i Lindesnes, Mandal og Marnardal i felles møte 4. november 2015.

Intensjonsavtalen sier noe om hvilke intensjoner eller ønsker politikerne har for utviklingen av en ny kommune bestående av dagens Lindesnes, Mandal og Marnardal.  

HER kan du laste ned intensjonsavtalen i pdf-format.
Bakgrunn:

Denne intensjonsavtalen bygger på dokumentet Nye Lindesnes kommune – Planprogram for kommunedelplan 2015-2027 for kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal. Intensjonsavtalen er en kortfattet konkretisering av de mål og ambisjoner som planprogrammet beskriver, og har en bred forankring politisk i de tre kommunene. Som en videreføring av prosjektet er det i etterkant av planarbeidet også arbeidet politisk og administrativt med ytterligere konkretisering. Denne intensjonsavtalen avspeiler dette.

Innledning:

Kommunene Marnardal, Lindesnes og Mandal danner en ny kommune så snart nødvendige for-beredelser er gjort, og senest fra 01.01.2020. Den nye kommunens navn skal være Lindesnes.

Det nasjonale Kommunebarometeret til Kommunal Rapport rangerer de tre kommunene høyt når det gjelder effektivitet i tjenesteproduksjonen. Når det gjelder økonomi viser bl.a. Fylkesmannens vurderinger at kommunene har et solid økonomisk fundament.

Kommunene har flere sentra med god utvikling og mange muligheter for videre vekst. Innbyggerne er stolte representanter for sine hjemsteder.

Den nye kommunen vil ha ca 23 000 innbyggere, og vil være stor nok til ha en godt hørbar stemme politisk i Agder. Kommunens forskjellige avdelinger vil være store nok til å tiltrekke seg kompetente medarbeidere som kan utgjøre solide kompetanse-miljøer.

Dagens effektive tjenesteproduksjon, kommunens nøkterne drift og gode økonomistyring, stolte innbyggere i livskraftige lokalsamfunn, og den nye kommunens størrelse, er alle solide og nødvendige fundamenter som den nye kommunen skal bygges på. Dette gir trygghet og tro på å kunne møte ut-fordringer og utnytte muligheter kommunen vil møte fremover.

Kjennetegn:

EFFEKTIVITET – blant de beste i landet

• Kommunen skal levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv, og være et sted folk ønsker å flytte til. Tjenestekvaliteten skal være på høyde med det beste i norske kommuner.

• Kommunen skal ha en sunn økonomisk drift med et netto driftsresultat i samsvar med nasjonale anbefalinger. Lånegjelden skal holdes på et forsvarlig nivå.

• Mulighetene for mer effektiv drift og administrasjon skal utredes og realiseres. Det skal fortsatt være kompetansearbeidsplasser i dagens rådhus.

• Det skal være et godt tilbud innen etter- og videreutdanning til kommunalt ansatte og til befolkningen for øvrig.

LOKAL IDENTITET – som plattform for trivsel og kontinuerlig videreutvikling

• Det skal legges til rette for en videreutvikling av kommunens viktigste sentra med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Hele kommunen skal tas i bruk, og det skal legges til rette for spredt boligbygging.

• Innbyggerne skal i størst mulig grad ha et tilbud i nærheten av eget bosted. Særlig gjelder dette barn, unge og eldre. Skolestrukturen i kommunen skal ikke endres.

• Det skal satses aktivt på videreutvikling av infrastruktur i hele kommunen; veier, jernbane, havner, og digital kommunikasjon (f.eks. fiberkabel/raskt mobilnett - 4G). En bevisst satsing på digital og fysisk infrastruktur skal bidra til at hele kommunen er et attraktivt område for boligbygging og etablering av bedrifter. Kommunale veier opprettholdes der folk bor.

• Kommunens satsing på næringsutvikling skal styrkes. Høy kompetanse og økonomiske muskler skal bety en forskjell i forhold til nyetableringer og videreutvikling av kommunens næringsliv. Næringsenheten i den nye kommunen skal være en aktiv «selger» av næringsmessige muligheter i kommunen. Tomter, lokaler, og annen infrastruktur skal være tilgjengelig for ny næringsvirksomhet i hele kommunen, og kommunal saksbehandling av næringssaker skal ha høy prioritet.

• Det skal arbeides med demokratiutvikling, brukermedvirkning, og innbyggerinvolvering. Barn og unges stemme skal bli hørt. Kommunen skal være en av landets beste på innbygger- og brukermedvirkning.

FRAMTIDSANSVAR – som rettesnor for planlegging og prioritering

• Fokus på levekår og folkehelse skal prege all planlegging, og kommunen skal tilby innbyggerne tjenester som gir dem trygghet gjennom hele livsløpet. Kommunale lokaler og tjenester skal ha universell utforming for å sikre at alle kan delta.

• Kommunen skal aktivt arbeide for å nå nasjonale og internasjonale målsettinger innenfor klima og miljø. Kommunen skal ha høye ambisjoner i forhold til miljømål for egen virksomhet, og kommunens kompetansemiljø på dette området skal også kunne veilede innbyggere og næringsliv.

• Kommunen skal være pådriver for veiutbygging og veivedlikehold i hele kommunen. Gamle og nye politiske allianser vil være viktige for å få nødvendige gjennomslag for nye prosjekter, eksempelvis i forhold til hovedveier i kommunen:

- Strømsvika: En ny veiforbindelse mellom ny E 39 og ny havn i Strømsvika.

- Lindesnes: Fylkesvei 460 fra Lindesnes fyr gjennom hele Lindesnes

- Mandal: Ny sentrumsløsning for Mandal, inkludert påkjøringsveier til ny E 39. Dette vil gjøre Bryggegata bilfri. Gang- og sykkelveier i forhold til den nye veistrukturen.

- Mandal/Marnardal: Fylkesvei 455 fra E39 gjennom hele Marnardal

- Lindesnes – Marnardal: Fylkesvei 320 fra Spilling til Heddeland

- Røyselandsheia: Fylkesvei 459: Døle bro - Holum

• Havneanlegg og jernbanestasjonsområder skal bygges ut, og det skal sikres god adkomst til disse. Det arbeides aktivt for å forbedre dagens kollektivtilbud, særlig i de mindre befolkningstette områdene.

• Det skal utredes/fastsettes bestemmelser for jordvern og boplikt; hele kommunen skal være grønn med levende lokalsamfunn.

Kommunesenter og prinsipper for organisering av den nye kommunen:

Rådhuset og administrativ ledelse plasseres i Mandal. Plassering av øvrige administrative funksjoner utredes med målsetting om kompetanse-arbeidsplasser i hele kommunen.

Politisk organisering:

Den politiske styringsmodellen skal være i henhold til formannskapsmodellen. Antallet politikere i det det nye kommunestyret skal være stort nok til å kunne gi god politisk, geografisk og demografisk representasjon. Det nøyaktige antallet utredes fram mot sammenslåingstidspunktet. Utgangspunktet for utredningen er at kommunestyret skal ha minimum 35 plasser.

Interkommunale samarbeid:

Kommunene som skal utgjøre den nye kommunen deltar i dag i mange interkommunale samarbeid. Det skal utredes hvilke av disse som den nye kommunen har kapasitet/kompetanse til å ta inn i egen organisasjon. Enkelte av samarbeidene kommenteres særskilt nedenfor:

DDV

DDV strategi og DDV Drift er interkommunale sam-arbeid som ivaretar IKT strategiarbeid og –drift for ni av kommunene i Lister- og Lindsenseregionen. Hovedkontorene med til sammen ca. 30 ansatte er plassert på Vigeland. Alle de tre kommunene som skal inngå i den nye kommunen deltar i samarbeidet, og med samordnede IKT-løsninger og -drift forenkles overgangen til den nye kommunen.

Kompetansesenter Sør

Senteret er et ressurssenter for PPT og skole-utvikling lokalisert på Vigeland. Senteret styrkes og videreføres i ny kommune med samme lokali-sering.

Lindesneslosen

Dette interkommunale samarbeidet har som sin viktigste oppgave å redusere frafallet i videregående skole og er i utgangspunktet et prosjekt over tre år. Den nye kommunen vil arbeide for en videreføring av tiltaket på mer permanent basis.

Barnevern Sør

Dette interkommunale samarbeidet med ca 17 årsverk er et sterkt fagmiljø som betjener de tre kommunene i dag. Lokaliseringen til Familiens hus i Mandal gir tilgang til viktig kompetanse på tilgrensende fagfelt. Den nye kommunens fokus på levekår og folkehelse tilsier fortsatt satsing og utvikling av dette gode og viktige fagmiljøet.

Eksempler på andre interkommunale tiltak de tre kommunene samarbeider om i dag:

• MAREN (Renovasjonsselskap)

• Turistkontoret for Lindesnesregionen

• Friluftsrådet for Lindesnesregionen

• Brannvesenet Sør IKS (Brann- og redningsvesen)

• Lindesnesregionen Næringshage

• Lindesnesregionen Medisinske Senter

• Geodatasamarbeidet (felles geodataløsninger)

• Landbruksforvaltningen

• SLT (Kriminalitetsforebygging)

• Lindesnesfondet (Næringsfond)

• Lindesnesregionen/-rådet

Kommuneøkonomi:

Årsregnskapene til de tre kommunene viste i 2014 et samlet overskudd på 43,7 mill. Eiendomsskatten utgjorde 41,6 mill. av inntektene. Uten eiendoms-skatt ville overskuddet vært på 3,8 mill.

En del av kommunenes inntekter er statlige basis-tilskudd og småkommunetilskudd. Alle kommuner får basistilskudd på 12,8 mill., mens kommuner med færre enn 3 200 innbyggere også får 5,5 mill. i småkommunetilskudd. For de tre kommunene samlet er dette 44 mill. pr. år.

Regjeringen har varslet at det vil bli innstramninger i de ekstra tilskuddene til små kommuner, og særlig til de som frivillig velger å være små. De kommuner som frivillig slår seg sammen i denne reform-perioden er imidlertid garantert å få beholde basis- og småkommunetilskudd som om de fort-satt var flere kommuner i en lang overgangsperiode. (Disse tilskuddene kommer i tillegg til de tilskuddene som den nye store kommunen vil få framover, og sikrer at man i starten får omtrent det samme som i dag). Videreføringen vil vare i 15 år + en ned-trappingsperiode på fem år. For de tre kommunene blir det samlet 770 mill. i 20 års perioden.

Begrunnelsen for basistilskuddet er at en kommune har en del faste utgifter uavhengig av kommunens størrelse. Når tre kommuner blir til én forventes det over tid en tilsvarende effektiviseringsgevinst. Frigjorte økonomiske midler kan da evt. benyttes i tjenesteproduksjonen eller til f.eks. fjerning av eiendomsskatt. Kommunene har målsetting om en lavest mulig eiendomsskatt. Sammenslåingen vil også utløse et statlig engangstilskudd på 55 mill.

Med basis i disse økonomiske rammevilkårene har den nye kommunen gode forutsetninger for å kunne nå målsettingene om å levere gode økonomiske resultater og fremragende tjenester slik de gjør i dag.

Skjermbilde

Ansatte:

Allerede i dag er det for noen fagområder vanskelig for kommunene å tiltrekke seg rett kompetanse og opprettholde tilstrekkelig kapasitet. I sammenslåings-prosessen vil ansatte være den desidert viktigste forutsetningen for en vellykket etablering av den nye kommunen. De ansatte skal ha trygghet for å beholde jobb. Fellesnemndas partssammensatte utvalg jobber videre med disse forhold.

Fellesnemnd:

Ved kommunesammenslåing skal det opprettes en fellesnemnd for å ta seg av forberedelsene til etableringen av den nye kommunen. Nemnda består av sentrale folkevalgte fra kommunene. Fellesnemnd opprettes og har til sammen 15 medlemmer fordelt på fem fra hver av kommunene. Mandal har lederen. Barn og unge involveres i relevante arbeidsgrupper nedsatt av felles-nemnda. Det er utarbeidet mandat og oppdrag for Fellesnemnda.

Fellesnemndas oppdrag og mandat:

Det overordnede målet for fellesnemnda er å forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Arbeidet organiseres og gjennomføres i henhold til følgende:

1. Nemndas hovedoppgave, sammensetning og funksjonsperiode:

• Fellesnemnda består av til sammen 15 politikere: fem fra Marnardal, fem fra Lindesnes og fem fra Mandal.

• Leder av fellesnemnda velges av fellesnemnda blant Mandals medlemmer. Ved avstemminger i nemnda har leder dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det skal velges varamedlemmer fra hver kommune til felles-nemnda.

• Fellesnemnda skal ta hand om det forberedende arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåing, samt ivareta andre oppgaver slik Inndelingsloven angir.

• Fellesnemnda disponerer de økonomiske midlene som staten stiller til disposisjon som engangsstøtte.

• Fellesnemnda skal søke å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall.

• Fellesnemnda opphører når det nye kommunestyret er konstituert.

2. Arbeidsutvalg og -grupper under nemnda:

• Fellesnemnda skal opprette et politisk arbeidsutvalg og et partssammensatt utvalg.

• Fellesnemnda kan opprette andre utvalg og arbeidsgrupper etter behov.

• Fellesnemnda kan gi politiske arbeidsutvalg, ulike arbeidsgrupper og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

3. Forholdet mellom nemnda og kommunestyrene

• Kommunene har i perioden fram til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda.

• Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller arealpolitiske konsekvenser. Fellesnemnda skal involveres i forberedelsen av økonomiplan med årsbudsjetter. Det er likevel formann-skapet som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret.

4. Nemndas konkrete oppgaver og fullmakter

• Fellesnemnda skal ansette prosjektleder i den nye kommunen.

• Stillingen som rådmann i den nye kommunen skal utlyses i god tid før sammenslåing.

• Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene, blir ivaretatt.

• Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontroll-utvalgene i de tre kommunene.

• Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen.

• Fellesnemnda nedsetter en komite som skal utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og ordførerkjede.

• Fellesnemnda skal foreslå hvilke interkommunale samarbeid som kan/bør fortsette og hvilke som kan/bør opphøre. 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post