A/A

Ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal skal ivaretas på en god måte i prosessen med å etablere nye Lindesnes. Tillitsvalgte er involvert på alle områder i prosjektet.

For prosjektet nye Lindesnes er involvering av tillitsvalgte i prosessen viktig. De skal blant annet ivareta ansattes rettigheter i prosessen, og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon. På denne siden vil du finne informasjon om hvor og hvordan tillitsvalgte er involvert prosjektet, og hvordan du kan komme i kontakt med tillitsvalgte. Du vil også finne nyhetsbrev til ansatte, og annen relevant informasjon for deg som ansatt. 

Les presentasjon som viser alle delprosjekt, arbeidsgrupper, deltakere og mandat her

Gi innspill til organisering i nye Lindesnes

De fleste delprosjektene i nye Lindesnes har nå levert forslag til organisering i ny kommune. Noen forslag vil bli publisert fortløpende når de er klare i uke 2. Les forslagene her og gi dine innspill innen 21. januar.

Les mer

Nyhetsbrev

Prosjektleder Kyrre Jordbakke sender månedlig ut informasjonsbrev til alle ansatte. Klikk på aktuell lenke under for å lese nyhetsbrev til ansatte.

Les mer

ID-Utvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (ID-utvalget) er arenaen hvor ansattes representanter får relevant informasjon om omstillingsprosessen og forhold som kan ha innvirkning på ansattes arbeidshverdag eller arbeidsvilkår. Det er også en arena hvor aktuelle saker som omhandler ansattes arbeidsforhold eller arbeidsvilkår drøftes.

Les mer

Partssammensatt utvalg

Partssamennsatt utvalg er det politisk-administrative utvalget hvor man drøfter saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidstaker og de ansatte.  I utvalget sitter to politikere og en ansattrepresentant fra hver kommune, samt tre tillitsvalgte og hovedvernombud.

Les mer

For ansatte

Ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal skal ivaretas på en god måte i prosessen med å etablere nye Lindesnes. Tillitsvalgte er involvert på alle områder i prosjektet.

For prosjektet nye Lindesnes er involvering av tillitsvalgte i prosessen viktig. De skal blant annet ivareta ansattes rettigheter i prosessen, og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon. På denne siden vil du finne informasjon om hvor og hvordan tillitsvalgte er involvert prosjektet, og hvordan du kan komme i kontakt med tillitsvalgte. Du vil også finne nyhetsbrev til ansatte, og annen relevant informasjon for deg som ansatt.

NYE LINDESNES HAR UTARBEIDET EN PRESENTASJON SOM VISER ALLE DELPROSJEKT, ARBEIDSGRUPPER, DELTAKERE OG MANDAT. PRESENTASJONEN FINNER DU VED Å TRYKKE HER.

Organisering i nye Lindesnes

De fleste delprosjektene i nye Lindesnes har nå levert forslag til organisering i ny kommune. Noen forslag vil bli publisert fortløpende når de er klare i uke 2. Prosjektstyrene og prosjektledelsen går nå gjennom forslagene, ser dem i sammenheng og bruker dem til å utforme den nye kommunen. Prosjektet ønsker å gi ansatte muligheten til å gjøre seg kjent med forslagene som er levert og gi eventuelle kommentarer og innspill. Vi har derfor valgt å legge dem ut under kategorien «for ansatte» på nettsiden. Ansatte har mulighet til å gi innspill til forslagene frem til 21. januar.

Send inn ditt/deres innspill til organisering i nye Lindesnes

HVA SKJER VIDERE?

Prosjektstyrene vurderer forslagene og gir sin anbefaling. Prosjektledelsen/ledergruppen i den nye kommunen vurderer forslag, anbefalinger og innspill, setter det inn i en total sammenheng og informerer og kobler på arbeidsutvalg og fellesnemd slik det er hensiktsmessig.

Ansatte informeres fortløpende på dette området av hjemmesiden.

Når de ulike delprosjektene har fått godkjent forslag til organisering, går de videre i arbeidet med å bygge opp den nye organisasjonen og driften av tjenestene. MER OM DETTE KAN DU LESE I NYHETSBREVET FOR DESEMBER HER.

OVERSIKT OVER FORSLAG

Oppvekst

Innen oppvekst foreligger ett forslag til organisering:

Oppvekst- Tidlig innsats – tjenester for barn og unge

Administrasjon 

Innen administrasjon foreligger foreløpig tre forslag til organisering: økonomi (vedlegg:innkjøpsfunksjon) og service - hvor service også har levert fem delleveranser. Forslag fra HR/Personal blir lagt ut fortløpende når det er klart.

Økonomi

Økonomi - innkjøpsfunksjon

Service 

- Service - Post og arkiv

- Service - Innbyggertorv

- Service - Internkontroll og informasjonssikkerhet

- Service - Barn og unges medvirkning

- Service - Politisk sekretariat

Samfunnsutvikling

Innen samfunnsutvikling foreligger fire forslag til organisering:

Teknisk drift

Teknisk forvaltning

Geodata 

Kultur

Velferd

Velferd er et område med mange delprosjekter og det foreligger nå flere forslag til organisering av ulike tjenester/enheter som du kan se under. Forslag fra Nav og Legetjenesten - legevakt/LRMS vil bli lagt ut fortløpende når det er klart.

Forslag:

Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse - Nav portefølje

Sykehjem og langtidsopphold

Hjemmebaserte tjenester

Forvaltning og utvikling

Mennesker med psykisk utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

Legetjenesten - kommuneoverlege

Delprosjekt flyktning og integrering har levert to alternativer til organisering; et forslag der flyktningarbeidet organiseres som en egen enhet samlokalisert med Kvalifiseringsenheten, og et forslag der oppfølging av barn og unge organiseres under oppvekst, mens arbeidsintegreringen legges under velferd og NAV:

Integreringsarbeidet som en egen enhet i kommunen

Integreringsarbeidet i Nav

Enslige mindreårige flyktninger

 

 

Oppdatert iformasjon om status i prosjektet

Prosjektledelsen har utarbeidet en power point-presentasjon om status i prosjektet. Ledere/tillitsvalgte/hovedvernombud og andre oppfordres til å bruke den for å informere ansatte om status i prosessen. Presentasjonen vil bli oppdatert ved behov.

PRESENTASJON OM STATUS I PROSJEKTET FINNER DU HER.


 Har du spørsmål?

Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt? Ta gjerne kontakt med en tillitsvalgt. Ved å trykke på navnet til en av de tillitsvalgte eller hovedvernombud, vil du få mulighet til å sende e-post til vedkommende.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post