A/A

Hjem

Organisering av råd

Fellesnemnda vedtok prosjektleders innstilling om organisering av de tre rådene: barne- og ungdomsråd, råd for eldre og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette er lovpålagte, rådgivende organer som gis mulighet til å uttale seg i saker som angår dem.

Barne- og ungdomsråd i nye Lindesnes

Det etableres et barneråd og et ungdomsråd for nye Lindesnes kommune høsten 2019. Barnerådet skal bestå av to elever fra hver barneskole i kommunen. Ungdomsrådet skal bestå av to representanter fra hver ungdomsskole, to representanter fra hver av de kommunale ungdomsklubbene, og fire representanter fra Mandal videregående skole.

De to rådene velger tre representanter hver til et arbeidsutvalg som igjen peker ut to representanter som gis møte- og talerett til politiske møter.

Ordningen skal vurderes våren 2021, og justeres eventuelt skoleåret 2021/2022.

Kommuneloven åpner ikke for at barn- og unge kan gis ordinær forslagsrett, men det lages en ordning som gjør at Barne- og ungdomsrådene kan få anmode kommunestyret om å ta opp en sak til politisk behandling.

Eldreråd

Det opprettes et eldreråd som skal bestå av fem personer. Minst tre av dem skal være over 60 år, og minst én skal være medlem av kommunestyret. Rådet velges av nytt kommunestyre.

Interesseorganisasjonene kan komme med innspill til medlemmer.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Det opprettes et råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Rådet skal bestå av fem personer, hvor to av dem skal være politikere fra kommunestyret.

Rådet velges av nytt kommunestyre. Interesseorganisasjonene kan komme med innspill til medlemmer.

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post